menu

Spravodaje 2020-2021

Úradný Spravodaj ObFZ č. 3/2020-2021 17.07.2020

ŠTK– Mgr. D. Zdechovan

1. V stanovenom termíne sa do 6.ligy – dospelí prihlásili nasledovné družstvá:
OŠK Uhorské, Slovan Divín, Sokol P. Dravce, CŠK Cinobaňa, Slovan H. Zalužany, Slovan Vidiná, FK Stará Halič, Slovan Halič, Slovan Tomášovce, MŠK Podrečany, Štart Kokava nad R., OŠK Biskupice. Na základe prijatia TJ Baník Ružiná za riadneho člena SFZ a podaním prihlášky sa TJ Baník Ružiná zaraďuje do súťaže . Štartovné čísla a rozlosovanie bude vykonané na Aktíve klubov dňa 17.07.2020
2. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, pre súťaže dospelých – 02.08.2020.

e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. Elektronické prihlášky do súťaží mládeže ObFZ Lučenec v stanovenom termíne zaslali do jednotlivých súťaží nasledovné družstvá:
6.liga- U19 dorast:
Slovan Divín, Slovan Vidiná, Slovan Halič
4.liga- U15 žiaci:
Slovan Divín, CŠK Cinobaňa, Štart Kokava n/R., Iskra Utekáč
5.liga- U14 žiaci:
FK Stará Halič, Slovan Halič, 1.FK Buzitka, Družstevník Mýtna, Slovan Vidiná, OŠK Biskupice, MŠK Novohrad Lučenec D, Jednota Málinec, 1.ŠK Lovinobaňa,
Prípravka- U 11:
FTC Fiľakovo, Slovan H. Zalužany, Slovan Vidiná, Sklotatran Poltár, Santrio Láza, Baník Kalinovo, Družstevník Mýtna
Prípravka U09:
Slovan Divín
Usporiadanie jednotlivých mládežníckych súťaží pre ročník 2020/2021 sa podľa počtu prihlásených družstiev prehodnotí a schváli aktív klubov ObFZ dňa 17.07.2020.

e-mail: km@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia – Ing. M. Kubinec

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS") – pokuta, podľa čl. 9/1c DP:
D 55 - Tomáš Tóth OŠK Radzovce (1207486) za HNS - sotenie súpera nadmernou silou vo finálovom stretnutí ZP 2020 podľa čl. 49-1a DS, pokuta 30,- € podľa čl. 49-2a.
D 56 – Erik Adamec OŠK Radzovce (1139020) za HNS - sotenie súpera nadmernou silou vo finálovom stretnutí ZP 2020 podľa čl. 49-1a DS, pokuta 30,- € podľa čl. 49-2a.
D 57 – Jerguš Lapin TJ Santrio Láza (1210979) za HNS - sotenie súpera nadmernou silou vo finálovom stretnutí ZP 2020 podľa čl. 49-1a DS, pokuta 30,- € podľa čl. 49-2a.
D 58 – Peter Petik TJ Santrio Láza (1148828) za HNS - sotenie súpera nadmernou silou vo finálovom stretnutí ZP 2020 podľa čl. 49-1a DS, pokuta 30,- € podľa čl. 49-2a.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ LC (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ LC v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ObFZ LC (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. Letný seminár všetkých R a DZ spolu s fyzickými previerkami všetkých R (Cooperov test) sa uskutoční, ak to okolnosti dovolia, 24. júla 2020 v sídle ObFZ LC (Čajkovského 16) podľa v tom čase aktuálne platných pokynov v súvislosti s COVID-19 vydaných vládou SR. Všetci R si na LS prinesú potvrdenie o lekárskej prehliadke od všeobecného lekára. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Zraz a prezentácia o 15.30h. Program seminára je uverejnený na našej webovej stránke- materiály KR. Absolvovanie LS je podmienkou pre pôsobenie vo funkcii R a DZ v jesennej časti .
2. Od 1.júla 2020 bola vykonaná novelizácia Pravidiel futbalu, všetky zmeny sú v nasledovnom linku:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pdf
3. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, ktorí plánujú pokračovať vo funkcii aj v novom súťažnom ročníku, aby aktualizáciu svojich osobných údajov( adresa, číslo účtu) pre vyhotovenie zmlúv o dobrovoľníckej činnosti zaslali emailom na dolu uvedenú adresu.

e-mail: kr@obfzlc.sk

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

ObFZ Lučenec v spolupráci so SsFZ a ObFZ Rimavská Sobota plánuje otvoriť v priebehu mesiaca august 2020 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok je nevratný!)
Prihlášky: len elektronickou formou do 01.08.2020,
online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk   
na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Zdravotná komisia - MUDr. Marián Mózer

Oznamujeme zástupcom futbalových klubov, že dňa 30.07.2020 sa o 15,30hod. v zasadačke ObFZ Lučenec uskutoční školenie zdravotníkov. Bez účasti na školení sa staršie licencie nebudú predlžovať. Záujemcovia sa môžu prihlášky zasielať na adresu sekretariátu.

Matričná komisia - Š. Pastorek

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II. ligy dospelých aj v júly 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to nasledovne:
a) Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020.
b) Transfery, ktoré sú viazané na aktuálny ročník (prestup s obmedzením, striedavý štart) sa v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať o takýto transfer bude možné najskôr od 18.7.2020.

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
2. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa aktivujú od 01.06.2020.
3. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op 

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC
Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 17. 07. 2020
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk