menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 40/2017-2018 11.05.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1.Opakovane upozorňujeme FK na povinnosť nahratia futbalových odborníkov do zápisu o stretnutí( HU, zdravotník, bezpečnostný manažér, zástupca klubu)
Z dôvodu opakujúcich sa nedostatkoch žiadame FK zlepšiť základné minimálnu hygienickú vybavenosť štadiónov. Zároveň žiadame DZ o kontrolu reálnej úrovne vybavenosti štadióna v zmysle RS kap. VIII c,d,e,j a prípadné nedostatky uviesť v správe DZ.
2. V zmysle SP čl.82/f kontumujeme MFS 15. kola FK Stará Halič- FK Slovan Halič a podľa 11/b priznávame 3 body FK Stará Halič. Výsledok 5:1 dosiahnutý v stretnutí ponechávame v platnosti. Prípad odstupujeme DK.
3.ŠTK nariaďuje odohrať neodohraté stretnutia, resp. schvaľuje vzájomnú dohodu klubov o zmene termínu/času stretnutia 6.ligy MO- LC
21.kolo Vidiná- Divín 13.05.2018 o 14:00 hod.
4. V zmysle SP z dôvodu kolidácie termínu A a B mužstva nariaďujeme odohrať MFS
21. kola Rapovce- Kalinovo B 12.5.2018 o 16:30 hod.
22. kola Kalinovo B- Cinobaňa 19.5.2018 o 17:00 hod.
23. kola FK Panické Dravce- FK Kalinovo B 26.5.2018 o 17:00 hod.

e-mail: stk@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia – predseda Mgr. S. Polomský

D – 78 Matej Kalina (1199627) TJ Družstevník Hrnčiarska Ves
1 SN od 2.5.2018 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK
D – 79 Michal Líška (1242255) TJ Slovan Halič
1 SN od 9.5.2018 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK
D – 80 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 2.5.2018 na 1 MFS:
Ján Koky (1260759) ŠK Slovan Vidiná
D – 81 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 9.5.2018 na 1 MFS:
Juraj Paľaga (1167859) TJ Slovan Halič
DK žiada klub FC Slovan Divín o vyjadrenie k HNS divákov v MFS FC Slovan Divín – OŠK Uhorské odohraného dňa 6.5.2018, prostredníctvom ISSF do 15.5.2018.
Juraj Paľaga (1167859) TJ Slovan Halič, neoprávnený štart hráča v MFS TJ-FK Stará Halič – TJ Slovan Halič dňa 8.5.2018 počas pozastavenia športovej činnosti podľa článku 52 c DP. DK začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a tímového manažéra Tibora Hochholczera o písomné stanovisko prostredníctvom ISSF do 15.05.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM ruší svoje rozhodnutie zo Spravodaja č. 38 a v zmysle Rozpisu súťaží kap.4 bod 2
nariaďuje odohrať MFS 4. liga „žiaci" U15 17. kolo Vidiná – Biskupice 19.5. o 11.00 hod.
2. KM zamieta žiadosť Hrn. Zalužany a nariaďuje odohrať MFS 16. kolo 4. liga „žiaci" U15
Vidiná – Hrn. Zalužany v pôvodnom termíne 12.5. o 11:00 hod. Dôvod: chýba súhlas súpera.

Rozpis zápasov
10. kolo 5. liga U19 19.05.
Olováry – H. Ves (So) 14:00 hod

17. kolo 4. liga žiaci U15 19.05.
Vidiná - Biskupice (So) 11.00 hod.
Málinec - Mýtna - (NE) 11.00 hod.
H. Zalužany - Buzitka (NE) 13.30 hod.

17. kolo 5. liga žiaci U15 19.05.
Málinec „B"- Uhorské (So) 10.00 hod.
Utekáč - Breznička (So) 10.30 hod.
St. Halič - Halič (So) 11.00 hod.
Boľkovce - voľno

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk

 

Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1.Upozorňujeme DZ o dôkladné vypisovanie správ PR, pod následkom pozastavenia ďalšej delegácie na MFZ.
2.Žiadame R o dôslednú kontrolu registračných preukazov v MFS, vrátane mládeže(platnosť, striedavé štarty a pod.)v prípade nezrovnalosti všetko uviesť do zápisu o stretnutí.
3. KR dôrazne upozorňuje R, aby dôsledne dodržiavali povinnosti vyplývajúce z práce v systéme ISSF. Osobitnú pozornosť venovať kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí (HU, tréner, videotechnik, lekár a pod.), uvádzania skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania.

kr@obfzlc.sk

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019 školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100,-€ (mimo cestovného, ubytovania a stravného).
Termín začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených. Prihlášky na školenie posielajte priebežne na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  a alebo poštou na adresu TMK ObFZ LC, Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 14.05.2018 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                           Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 11. 05. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk