menu

Spravodaje 2016-2017

Úradný Spravodaj ObFZ č. 33/2016-2017 17.03.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. ŠTK oznamuje zástupcom FK, hrajúcim 6. Ligu MO LC dospelých , že sa pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 odhlásilo družstvo OŠK Boľkovce. Zápasy z jarnej časti súťaže budú anulované, družstvá, ktoré mali hrať v príslušnom kole s OŠK Boľkovce budú mať voľno. OŠK Boľkovce odstupujeme na doriešenie DK.
2. ŠTK upozorňuje na zahájenie jarnej časti sezóny:
VI. liga MO – 26.03.2017
VII. liga MO – 16.04.2017
3. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávané zápasy 7.ligy dospelých z jesennej časti nasledovne:
1. kolo Š. Bukovinka – Kalinovo B – Breznička dňa 01.04.2017 o 15,30 hod.
6. kolo P. Dravce – Kalinovo B – Breznička dňa 08.04.2017 o 15,30 hod.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – predseda Ing. J. Havran

1. KM oznamuje mužstvám hrajúcim 5.ligu žiakov, že 1.FK Buzitka svoje domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu o 10, 00 hod. resp. ako predzápas dospelých.
2. KM oznamuje mužstvám hrajúcim 4.ligu žiakov, že Slovan H. Zalužany svoje domáce zápasy odohrajú vždy v nedeľu 4 hod. pred. ÚHČ dospelých.
3. KM upozorňuje na zahájenie jarnej časti sezóny:
V. liga U19 dorast – 08.04.2017
IV.liga žiaci U15 - 08.04.2017
V.liga žiaci U15 - 08.04.2017
Prípravka U11- 08.04.2017
4. KM žiada FK, hrajúce súťaž prípraviek, aby nahlásili termíny neodohraných MFS:
U11 -3. kolo Breznička- Poltár
U11 -4. kolo Breznička- Fiľakovo
U11 -5. kolo Fiľakovo – Poltár
U11 -6. kolo Kalinovo- Breznička


Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. Upozorňujeme FK na termíny zimného prestupového obdobia amatérov:
a) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
2. pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl.28 a čl.31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov.

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok-5.-EUR. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli.
Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.


Správy z VV

VV berie na vedomie:
1. Plnenie uznesení z minulého zasadnutia VV
2. Aktuálne informácie predsedu ObFZ
3. Umiestnenie nášho výberu R na halovom turnaji o pohár predsedu KR SsFZ.
4. Priebeh a závery konferencie SsFZ na 09.03.2017
5. Informácie o príprave zimného seminára R a DZ a školenia zdravotníkov
6. Správy zo ZP 2017

VV schvaľuje:
1. Schvaľuje konanie finálových stretnutí ZP 2017 na prírodnej tráve( Breznička).
2. Schvaľuje termín a program Aktívu klubov
3. Schvaľuje administrátora našej webovej stránky p. Dušana Trčana ml.

VV ukladá:

05/2017 Organizačne zabezpečiť finále ZP 2017 , vrátane zakúpenia pohára a vecných cien .
T: 17.03.2017 Z: Š. Pastorek – sekretár ObFZ
06/2017 Pripraviť a zabezpečiť Aktív klubov v zmysle schváleného programu.
T: 15.03.2017 Z: I. Ostrihoň – predseda ŠTK
07/2017 Organizačne i programovo zabezpečiť zimný seminár R a DZ.
T: 17.03.2017 Z: M. Budáč – predseda KR
08/2017 Organizačne zabezpečiť školenie zdravotníkov
. T: 09.03.2017 Z: Š. Pastorek – sekretár ObFZ

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 17.03. 2017

E-mail: obfzlc@obfzlc.sk

web: www.obfzlc.sk