menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 06/2017-2018 18.08.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
• a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
• b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.
• (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
• (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
• (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
3. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
3. kolo FK Kalinovo B- FK Divín 19.8.2017 o 11 00,
3. kolo FK Biskupice- FK Hrnčiarske Zalužany 19.8.2017( sobota) o 14 00,
3. kolo FK Uhorské- FK Halič 20.8 o 16 00
4. kolo FK Vidiná- FK Rapovce 27.8. o 16 00 na ihrisku v Rapovciach,
5. kolo FK Vidiná- FK Cinobaňa 27.8. o 14 30
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017 ( piatok- štátny sviatok) o 14 00.
6. kolo FK Stará Halič- FK Uhorské 9.9.2017 o 10 00.
7. kolo FK Uhorské- FK Divín 16.9 o 10 30
9.kolo FK Vidiná- FK H. Zalužany 01.10. o 14 30
5. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK H. Zalužany - FK Uhorské do 22.8. na sekretariát ObFZ..
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.8.2017 (streda) o 15.30 hod. zástupcov oddielov prípraviek U11.
Program: príprava nového ročníka 2017/2018
2. Rozpis zápasov 1. kolo
4.liga žiaci U15 27.8.2017
Mýtna – Biskupice (NE) 11.00
Málinec – Buzitka (NE) 11.00
Vidiná – voľno
Hrn.Zalužany – Lovinobaňa (NE) 13.30 predzápas
5.liga žiaci U15 26.8.2017
Málinec „B" – Utekáč (SO) 10.00
Halič – Novohrad „C" (SO) 11.00
Boľkovce – Uhorské (SO) 11.00
Stará Halič – Breznička (NE) 11.00

Turnaj dorastu 26.8.2017 (sobota) v Olovároch
Olováry, Hrnčiarska Ves a Divín
Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 2 Matej Líška (1172412) Vidiná – 1 SN od 14.8.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. 1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme je k dispozícii na sekretariáte.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisie - predseda Jozef Šulaj

1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz –rýchle správy) do20.augusta2017
mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.-€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.


Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. Letné registračné obdobie prestupov s obmedzením trvá do 30. 9.Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.
2. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme, že v dňoch 21.-24.08.2017 bude sekretár čerpať riadnu dovolenku. Zastupovať ho bude v súrnych prípadoch bude Vladimír Cirbus (mobil: 0902040210).

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                   Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 18. 08. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk