menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 05/2017-2018 11.08.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Upozorňujeme FK, že na základe novelizácie SP je možné striedať v MFS 6. Ligy 5 hráčov.
2. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
• a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
• b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.
• (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
• (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
• (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
3. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
2. kolo FK Mýtna- FK Kalinovo B 5.11 o 13 00,
3. kolo FK Kalinovo B- FK Divín 19.8.2017 o 11 00,
3. kolo FK Biskupice- FK Hrnčiarske Zalužany 19.8.2017( sobota) o 14 00,
3. kolo FK Uhorské- FK Halič 20.8 o 16 00
4. kolo FK Vidiná- FK Rapovce 27.8. o 16 00 na ihrisku v Rapovciach,
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017 ( piatok- štátny sviatok) o 14 00.
5. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK H. Ves- FK P. Dravce do 18.8. na sekretariát ObFZ..
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. Na základe elektronických prihlášok boli zaradené do súťaží mládeže mužstvá : 5. liga - dorast: Slovan Divín, OFK Olováry, Družstevník Hrnčiarska Ves.
4. liga – žiaci U15 : 1., Družstevník Mýtna, 2., Jednota Málinec, 3., OŠK Biskupice, 4., ŠK 1.FC Lovinobaňa, 5., 1.FK Buzitka,6., Slovan Vidiná, 7., Slovan H. Zalužany, 8., ŠK Rapovce.
5. liga – žiaci U15: 1.FK S. Halič, 2. OŠK Uhorské, 3. Jednota Málinec B., 4.Slovan Halič, 5.Tatran Breznička, 6. OŠK Boľkovce, 7. Iskra Utekáč, 8. MŠK Novohrad Lučenec C .
Prípravka- U11: 1. Santrio Láza, 2. CŠK Cinobaňa, 3. MŠK Novohrad Lučenec, 4. FTC Fiľakovo, 5. Sklotatran Poltár, 6. Baník Kalinovo,7. Jednota Málinec, 8. Slovan H. Zalužany
2. Po vylosovaní sa odhlásilo mužstvo ŠK Rapovce žiaci zo 4.ligy – U15. Mužstvá, ktoré mali s nimi hrať v príslušnom kole budú mať voľno.
3. Pred vylosovaním sa odhlásilo mužstvo STFC Veľká nad Ipľom žiaci so súťaže 5.liga-U15. Odhlásené mužstvo doplnilo mužstvo MŠK Novohrad Lučenec C.
4. KM pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.8.2017 o 15.30 hod. zástupcov oddielov 5. ligy U19 dorast (Divín, Olováry a Hrnčiarska Ves) a zástupcov mužstiev prípraviek
Miesto konania: zasadačka ObFZ Lučenec
Program: organizačné pokyny k jesennej časti ročníka 2017/2018

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 1 Patrik Jančkár (1206449) Stará Halič – 4 SN od 7.8.2017 podľa DP 48-1c za hrubú urážku rozhodcu

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Oznamujeme R a DZ, že členské za sezónu 2017/2018 bolo vygenerované cez ObFZ Lučenec. Zaplatené členské vo výške 10.-EUR bude stiahnuté z náhrad za mesiac august .
e-mail: kr@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisie - predseda Jozef Šulaj

1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz –rýchle správy) do 20.augusta 2017 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com  alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.-€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.


Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. Letné registračné obdobie prestupov s obmedzením trvá do 30. 9.Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.
2. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.

Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, rozhodcom a delegátom, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme bude k dispozícii v priebehu budúceho týždňa na sekretariáte. Textová časť rozpisu a vylosovanie je k dispozícii samostatne na našej webovej stránke.
2. Oznamujeme fanúšikom reprezentácie Slovenska, že na sekretariáte je k dispozícii obmedzený počet vstupeniek na kvalifikačný zápas Slovensko- Slovinsko, ktorý sa odohrá dňa 01.09.2017 (piatok) o 20,45 hod. v Trnave. Lístky I. kategórie sú v cene 30.-EUR, lístky II. kategórie sú v cene 18.-EUR. Bližšie informácie na sekretariáte( 0905069203).

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                              Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 11. 08. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk