menu

Konferencie

Volebná konferencia ObFZ LC - 26.11.2021

Staronovým predsedom ObFZ Lučenec sa stal Mgr. Radoslav Čičmanec

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnila volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Lučenec. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, opatreniam ÚVZ, vlády SR a usmernení vyšších orgánov SFZ a SsFZ, sa konferencia uskutočnila formou online hlasovania. Zástupcom futbalových klubov - delegátom konferencie, boli zaslané materiály a inštrukcie o hlasovaní vrátane oznámenia o zmene programu a spôsobe volieb. V predložených materiáloch kluby dostali: správu predsedu ObFZ za uplynulé volebné obdobie, správu revíznej komisie, návrh rozpočtu ObFZ na rok 2022 a tiež kandidátku na jednotlivé volené funkcie. Pri príležitosti svojich životných jubileí mali byť už tradične na konferencii ocenené aj významné osobnosti futbalového diania v ObFZ. Ocenenie bude vykonané pri najbližšej možnej príležitosti odovzdaním pamätných plakiet pre nasledovných činovníkov: p. Miroslav Šuška - 80 rokov (Slovan Divín), p. Ján Barkáč - 80 rokov (Slovan Tomášovce), Ján Hikker - 70 rokov (Slovan Halič), Vladimír Ryšavý - 70 rokov, Peter Dudáš - 65 rokov (obaja FK Stará Halič).

Na samotnom akte volieb, v dňoch 26.11. od 10:00 hod. a 27.11. do 12:00 hod., sa z celkovo 24 delegátov konferencie s právom hlasovať, hlasovania zúčastnili zástupcovia devätnástich futbalových klubov v pôsobnosti okresov Lučenec a Poltár, čím sa konferencia stala uznášaniaschopnou a hlasovanie právoplatným. Delegáti hlasovali tajným online hlasovaním o jednotlivých kandidátoch na volené funkcie pre obdobie 2021 - 2025 a o rozpočte ObFZ na nasledujúci rok. Rozpočet bol schválený jednomyseľne a staronovým predsedom sa stal Mgr. Radoslav Čičmanec. Ďalšími volenými funkciami boli predsedovia disciplinárnej, odvolacej a revíznej komisie, členovia výkonného výboru a delegáti na konferenciu SsFZ a SFZ. Všetci navrhnutí kandidáti získali potrebný počet hlasov. Po ukončení hlasovania volebná komisia vyhodnotila výsledky volieb a spracovala správu z volieb.

Volebná konferencia ObFZ Lučenec zvolila nasledovných funkcionárov pre obdobie 2021 - 2025:

1) Predseda ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec
2) Členovia VV ObFZ: Mgr. Dušan Zdechovan
Ing. Jozef Šulaj
Ing. Marcel Budáč
Miroslav Holas
3) Predseda disciplinárnej komisie: Ing. Marcel Kubinec
4) Predseda odvolacej komisie: Mgr. Pavel Jánošík
6) Predseda revíznej komisie: Dušan Trčan
7) Delegáti na konferenciu SsFZ:
- za ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec, Ing. Marcel Budáč, Miroslav Holas
- za FK: Peter Imre ( MŠK Novohrad Lučenec), Ján Skýpala (Sklotatran Poltár), Miroslav Malatinec (1. FK Buzitka)
8) Náhradníci:
- za ObFZ: Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Ján Havran
- za FK: Mgr. Attila Visnyai (FTC Fiľakovo), František Koristek ( Družstevník Mýtna)