menu

Konferencie

Volebná konferencia ObFZ LC - 1.12.2017

Volebná konferencia ObFZ LC - 1.12.2017

Dňa 01.12.2017 sa v reštaurácii Prameň uskutočnila volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Lučenec. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia futbalových klubov v pôsobnosti okresov Lučenec a Poltár, pozvaní hostia, jubilanti a kandidáti na volené funkcie. Predsedajúci konferencie p. Ivan Ostrihoň privítal vzácnych hostí a to p. Juraja Piláta- podpredsedu SsFZ, p. Ladislava Matejku- vedúceho sekretára SsFZ,p. Vojtecha Lauka- zástupcu mesta Lučenec, p. Jána Letka- Zástupcu SFZ a p. Vojtecha Kováča – člena VV SsFZ. V bohatom programe predniesol správu o činnosti za uplynulé obdobie doterajší predseda p. Radoslav Čičmanec, ktorý zhodnotil prácu VV, komisií, sekretariátu, ako aj súťaže organizované v rámci ObFZ Lučenec. Vyzdvihol postupné pribúdanie mužstiev mládeže, na druhej strane priznal skutočnosť o úbytku mužstiev dospelých a dorastu. Venoval sa aj projektom SFZ ohľadne modernizácie futbalových štadiónov a konštatoval, že naše mesto nevyužilo historickú šancu výstavby nového futbalového stánku a odmietlo dotáciu vo výške 750 000.-EUR( spoluúčasť mesta 25%. V ďaľšom priebehu bola prednesená revízna správa, správa o hospodárení a bol schválený rozpočet na rok 2017. Tradične boli ocenení aj jubilanti za dlhoročnú prácu vo futbalovom hnutí a to p. Edmund Palička- MŠK Podrečany, Milan Olšiak – Slovan Divín, Jozef Mihály – OŠK Radzovce a Radovan Baník- Sklotatran Poltár. Nasledoval samotný akt volieb, kde delegáti schválili verejný spôsob hlasovania.

Staronovým predsedom sa stal Mgr. Radoslav Čičmanec, ktorý získal plný počet hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Postupne boli volení predsedovia komisií, členovia výkonného výboru a delegáti na konferenciu SsFZ a SFZ. Aj títo kandidáti získali plný počet hlasov a na záver vyhlásil výsledky volieb predseda volebne komisie p. Štefan Koprda. Volebná konferencia ObFZ Lučenec zvolila nasledovných funkcionárov:

1) Predseda ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec
2) Členovia VV ObFZ: Ing. Ivan Ostrihoň
                                    Ing. Ján Havran
                                    MUDr. Radovan Baník
                                    Ing. Jozef Šuľaj
                                    Ing. Marcel Budáč
                                    Miroslav Holas
3) Predseda disciplinárnej komisie: Mgr. Stanislav Polomský
4) Predseda odvolacej komisie: Mgr. Pavel Jánošík
6) Predseda revíznej komisie: Dušan Trčan
7) Delegáti na konferenciu SsFZ:
- za ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec, Ing. Ivan Ostrihoň, Ing. Jozef Šuľaj
- za FK: Peter Imre ( MŠK Novohrad Lučenec), MUDr. Radovan Baník (Sklotatran Poltár), Attila Visnyai (FTC Fiľakovo)
8) Náhradníci:
- za ObFZ: Mgr. Pavel Jánošík
- za FK: Miroslav Sopóci
9) Delegát na konferenciu SFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec
Za prejavenú dôveru sa delegátom poďakoval novozvolený predseda p. R. Čičmanec a predstavil hlavné zámery
ObFZ Lučenec na obdobie rokov 2017 -2021.
Zaujímavým bodom programu účasť p. Jána Letku – IT manažéra SFZ, ktorý informoval projektoch na podporu mládeže, modernizácie futbalových štadiónov, ako aj plno hodnotné využívanie ISSF a futbalnetu.
Po schválení návrhu uznesenia bola konferencia ukončená, delegáti pobudli pri dobrej večeria pokračovali v kuloárnych rozhovoroch, kde využili prítomnosť čelných funkcionárov zo SsFZ a SFZ.

Fotogaléria z Volebnej konferencie