menu

Aktuality

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2021 schválila text výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, ktorú následne Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15. novembra 2021.

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkýchh a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu sa v rámci tejto výzvy poskytuje v maximálnej výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa. Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100 000 eur. Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80 000 eur. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,25 milióna eur.

Svoje žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia podávať v období od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy vrátane spôsob a kritérií hodnotenia jednotlivých žiadostí.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

viac info: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura