menu

Aktuality

Úradný Spravodaj ObFZ č. 40/2019-2020 22.05.2020

ŠTK– Mgr. D. Zdechovan

1. Z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo väčšine regionálnych a oblastných súťažiach, vrátane ObFZ Lučenec, v novom súťažnom ročníku 2020/2021 budú štartovať v nezmenenom počte družstiev v súťažiach SsFZ dospelých.
2. V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium.
3. Elektronické prihlášky do súťaží sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. – 30.6.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.
4. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, pre súťaže dospelých – 02.08.2020
5. ŠTK ObFZ Lučenec vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje návrhy a pripomienky k Súťažnému poriadku futbalu môžu predložiť najneskôr do 10.6.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov.

e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – Ing. J. Havran

Elektronické prihlášky do súťaží mládeže ObFZ Lučenec zasielať v termíne 01.06.2020 - 30.06.2020, 24:00. Prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farby výstroja v prihláške je pre aj družstvá mládeže dorastu a žiakov. c) Informácie ohľadne podmienok štartu v jednotlivých súťažiach budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch. d) Začiatok súťaží mládeže ( dorastu aj žiakov) je plánovaný na 22.08.2020.

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 26.05.2020 v zasadačke ObFZ Lučenec.
2. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. Zriadenie elektronických schránok potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa aktivujú od 01.06.2020.
3. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op 

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC
Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 22. 05. 2020
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk