menu

Aktuality

Úradný Spravodaj ObFZ č. 27/2020-2021 12.02.2021

USMERNENIE SFZ

SFZ vydal k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 31.12.2020 v spojení s uznesením vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 usmernenie, vydané dňa 3.1.2021, ktoré obsahuje mimo iných aj usmernenie k tréningovému procesu. Uvedené usmernenie nájdete: https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-3-januara-2021


Trénersko-metodická komisia - predseda J. Šulaj

1. Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.
2. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
3. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Ďalšieho vzdelávania trénerov" (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov, Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na internetovej stránke SFZ : (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie/Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

Matričná komisia 

1.V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2.V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby".
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné: • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, • Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča, •
3. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.

ISSF:
Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sme pristúpili k úpravám v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov.
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF.
Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu 

Správy sekretariátu

Informujeme FK, že od 01.06.2020 štatutári aj občianskych združení potrebujú elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013.Zriadenie elektronických schránok potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa aktivovali od 01.06.2020. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op 

Oznamujeme zástupcom futbalových klubov, ako aj širokej futbalovej verejnosti, že od 15.01.2021 sa Oblastný futbalový zväz Lučenec presťahoval na novú adresu : ulica Mieru č. 13/ 305, 98401 Lučenec. Nové priestory sa nachádzajú neďaleko autobusovej stanice v areáli firmy BEDOT s r.o. Lučenec. Vchod do budovy je možný z Mierovej ulice, príjazd autom z Erenburgovej ulice( mapka na webovej stránke). Všetky ostatné telefonické a emailové kontakty ostávajú nezmenené.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC
Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 12. 02. 2021
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk