menu

Aktuality

Úradný Spravodaj ObFZ č. 26/2022-2023 20.01.2023

ŠTK (predseda D. Zdechovan)
 Zimný pohár 2023:
Na základe prihlásených družstiev bolo dňa 10.1.2023 vykonané losovanie základnej časti   Zimného pohára 2023. Vylosovanie je prístupné na našej webovej stránke, ako aj na www.sportnet.sme.sk.                     
Rozpis zápasov z hľadiska termínov a časov jednotlivých zápasov, vrátane obsadenosti umelej trávy je k dispozícii na webovej stránke: www.sknovohrad.sk
 
 Základné pokyny:
- hracími dňami je sobota a nedeľa  - keď nie je ihrisko obsadené mužstvami MŠK Novohrad 
- každé mužstvo zaplatí na účet ObFZ Lučenec po vygenerovaní MZF za mesiac január štartovné vo výške 35.-EUR + prenájom  UT za zápasy v základnej skupine 150.-EUR( 50.-EUR/zápas) najneskôr do 10.02.2023. Zápasy nadstavbovej časti budú riešené samostatne a budú vygenerované formou MZF za  marec 2023.
- v skupinách sa hrá systémom každý s každým. Do semifinále postupujú prvé  mužstvá z každej skupiny, z druhého miesta postúpi mužstvo s najvyšším počtom bodov. Semifinále sa hrá vyraďovacím spôsobom, víťazi semifinálových zápasov sa stretnú vo finále, porazený o 3.a 4.miesto.
- hrací čas 2 x 45 min. s 5 min. prestávkou, 
- o konečnom poradí v skupinách rozhoduje počet získaných bodov, vzájomný zápas, celkové skóre, väčší počet strelených gólov
- hráč v prestupovom konaní predloží OP alebo iný doklad totožnosti, môže nastúpiť max. za 2 kluby
- v každom stretnutí je povolené striedať 6 hráčov
- nenastúpenie na zápas pokuta 100.- Euro
- náležitosti R   hradí ObFZ Lučenec a kluby po 50 %
- mužstvá budú mať k dispozícii šatňu na uloženie vecí so sprchou
- každé mužstvo prinesie na zápas min. jednu hraciu loptu, podľa možnosti rozlišovacie vesty
- mužstvá sa dostavia na ihrisko najneskôr 30 min. pred začiatkom zápasu
- zápis o stretnutí musí byť vypísaný min. 15 minút pred začiatkom stretnutia v ISSF 
- ŽK sa neevidujú ,disciplinárny poplatok za ČK je 10 euro.
- žiadame o striktné dodržiavanie začiatkov zápasov.
Na základe pokynov pre mužstvá hrajúce ZP 2023 upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie nariadení.        Po odohratom 1.kole boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné do najbližšieho víkendu a ďaľších hracích kôl odstrániť:
- V prevažnej miere neboli včas nahraté nominácie v ISSF a vo väčšine chýbali členovia realizačných tímov(vedúci mužstva, tréner, zdravotník)
- U nastupujúcich hráčov, ktorí nie sú kmeňovými hráčmi kluby, neboli predložené OP, chýbali čísla, OP môžu byť nahradené registračným číslom, kde je možné overiť ich totožnosť.
- Predpísaný počet striedajúcich hráčov je v pokynoch stanovený na 6, ak sa družstvá dohodnú na vyššom počte, musia to pred stretnutím oznámiť R, pričom nie je dovolený hokejový spôsob striedania, striedanie môže byť vykonané len v prerušenej hre, s oznámením R resp. AR
- Doporučujeme, aby si mužstvá v týždni pred stretnutím dohodli farbu dresov, prípadne si doniesli rozlišovacie vesty.
- Prípadné zmeny termínov zápasov je potrebné riešiť včas zadaním do ISSF.
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že dodržaním pokynov a odstránením nedostatkov zabezpečíme hladký priebeh turnaja a vyhneme sa prípadným konfrontáciám medzi klubmi i organizátorom súťaže.
     e-mail: stk@obfzlc.sk
 
Disciplinárna komisia( M. Kubinec)
Uznesenia týkajúcich sa hrubého nešportového správania a ostatných oznamov v zmysle DP: 
D 57 – Tomáš Václavík (1229373) ŠK Slovan Vidiná vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS – pokuta 10.-EUR, podľa čl.45/2 DP,  uhradiť poplatok za prerokovanie.
D 58 – Pavel Suja (1248787) TJ Štart Kokava nad Rimavicou vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - pokuta 10.-EUR podľa čl.45/2 DP, uhradiť poplatok za prerokovanie.
D 59 - TJ Slovan Halič – DK berie na vedomie doplnenie údajov (registračné číslo) vylúčeného hráča Erik Rácz(1354691), a za HNS voči trénerovi hostí v stretnutí 1. kola ZP 2023 bez uvedenia registračného čísla. Za prípadné nesplnenie si povinností budú voči TJ Slovan Halič vyvodené sankcie v zmysle DP SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ LC (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ LC v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ObFZ LC (čl.84 ods. 1 DP ).
 
TMK (predseda J. Šulaj)
Oznamujeme futbalovým klubom i širokej športovej verejnosti, že  dňa 18.02.2023 sa uskutoční halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ Lučenec, ktorého sa zúčastnia výbery ObFZ BB, ZV, ZH, VK, RS a LC. Turnaj sa uskutoční v športovej hale Aréna na Výstavisku v Lučenci. Realizačný tím a nominácia hráčov bude zverejnená  v najbližšej spravodaji. 
 
Matričná komisia (predseda Štefan Pastorek) 
 
1. Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 
2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 )
 
Správy sekretariátu:
Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 27.01.2023 o 16.00 hod. v priestoroch ObFZ  na Mierovej ulici v Lučenci .
 
Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC
         Štefan Pastorek –       sekretár ObFZ LC
V Lučenci  20.01. 2023
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk web: www.obfzlc.sk