menu

Aktuality

Čestné prehlásenia COVID

Na základe vyhlášky 203/2021 uverejnenej vo vestníku vlády SR 15.5.2021 a aktualizovaného usmernenia SFZ, na začiatku hromadného podujatia sa všetci účastníci musia preukázať negatívnym testom PCR nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
Vedúci družstiev musia mať k dispozícii čestné prehlásenie (pre potreby organizátora stretnutia, RÚVZ, ObFZ) s menným zoznamom a podpismi hráčov a funkcionárov, ohľadne platných negatívnych testov na Covid 19 (s platnými výnimkami). Zoznamy je usporiadateľský klub povinný uchovať minimálne 14 dní. 

Podľa aktuálneho covid - automatu a stupňa varovania je povolená v okresoch Lučenec a Poltár účasť divákov (max. 500 sediacich). Organizátor v takomto prípade, prostredníctvom HU zabezpečí evidenciu divákov stretnutia. Evidencia musí mať splnené minimálne tieto náležitosti: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefonický kontakt. Organizátor je túto evidenciu povinný uchovať minimálne 14 dní pri zachovaní GDPR.