menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 17/2018-2019 02.11.2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 17/2018-2019

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. V zmysle RS kap.VI/4/17( kolidácia A a B mužstva) nariaďujeme odohrať MFS 6. Ligy
14. kola FK Kalinovo B - MŠK Podrečany 03.11.2018 o 13.30 hod.,
2. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu klubov na odohratie 14. kola 6. ligy dospelých, medzi FK Slovan Tomášovce – FK Slovan Vidiná, dňa 03.11.2018 o 14.00 hod.
3. Žiadame opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na my.sportnet.online.sk. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ. Návod bol opätovne zaslaný sekretárom ObFZ.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM nariaďuje odohrať MFS 1. kolo U14 5. liga Málinec B – Boľkovce 03.11.2018 (So) o 10.00 hod.
2. KM nariaďuje odohrať MFS 5. kolo U19 5. liga Halič – H. Zalužany 03.11.2018 (So) o 14.00 hod.
3. KM kontumuje MFS:
10. kolo U19 5. liga Tomášovce – H. Zalužany a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Tomášovce. Hostia sa na stretnutie nedostavili. Prípad odstupuje DK.
9. kolo U15 4. liga Cinobaňa – Lovinobaňa a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Cinobaňa. Hostia sa na stretnutie nedostavili. Prípad odstupuje DK.
7. kolo U11 7. kolo Novohrad LC – Cinobaňa a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Cinobaňa. Domáci na stretnutie nenastúpili. Prípad odstupuje DK.
4. KM oznamuje, že koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka" sa uskutoční dňa 1.12.2018. Prosíme zainteresované FK, aby svoju účasť potvrdili telefonicky alebo emailovou poštou.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 46 Jozef Michalec (1054009) MŠK Podrečany
1 SN od 29.10.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
D – 47 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 29.10.2018 na 1 MFS:
Ján Ostrihoň (1099081) TJ Družstevník Hrnčiarska Ves
Stanislav Jačmeník (1096663) OŠK Biskupice
D – 48 DK na návrh KM trestá pokutou 30,- € TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany „Dorast" za nenastúpenie na MFS 10. kola U19 5. ligy TJ Slovan Tomášovce - TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany podľa čl. 59 DP.
D – 49 DK na návrh KM trestá pokutou 30,- € ŠK 1.FC Lovinobaňa „Žiaci" za nenastúpenie na MFS 9. kola U15 4. ligy CŠK Cinobaňa - 1.FC Lovinobaňa podľa čl. 59 DP.
D – 50 DK na návrh KM trestá pokutou 15,- € MŠK Novohrad Lučenec „prípravka" za nenastúpenie na MFS 7. kola U11 MŠK Novohrad Lučenec - CŠK Cinobaňa podľa čl. 59 DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. Upozorňujeme DS na povinnosť kontroly US na MFS. Na každom stretnutí musí byť prítomná riadne reflexnými vestami, tričkami alebo inak vhodným spôsobom označená kompletná usporiadateľská služba podľa Zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. Žiadame DS uviesť pravdivý údaj o počte US do správy DS.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

 

Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, že na základe uznesenia VV sa v zmysle Stanov uskutoční dňa 23.11.2018 riadna konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.
2. Dňa 05.11.2018 sa o 15.30 hod. uskutoční zasadnutie VV v zasadačke ObFZ Lučenec.
3. Upozorňujeme zástupcov FK, že pridelené kredity za mládež je potrebné cez e- shop vyčerpať najneskôr do 30.11.2018. Aktuálny stav čerpania nájdete na stránke: http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 02.11.2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk