menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 16/2018-2019 26.10.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. V zmysle RS kap.VI/4/17( kolidácia A a B mužstva) nariaďujeme odohrať MFS 6. Ligy
13. kola FK Mýtna- FK Kalinovo B 27.10.2018 o 14:00 hod.,
2. Žiadame opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na my.sportnet.online.sk.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM nariaďuje odohrať MFS 10. kolo U15 4. liga Málinec – Vidiná 28.10. (NE) o 10.00
2. KM nariaďuje odohrať MFS 1. kolo U14 5. liga Málinec B – Boľkovce 03.11(So) o 10.00
2. KM žiada FK Lovinobaňa o písomné vyjadrenie sa k nenastúpeniu na MFS 9.kolo U15
3. KM kontumuje MFS 8. kolo U14 5. liga Uhorské – Veľká nad Ipľom a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Veľká nad Ipľom. Dôvod: domáci na MFS nenastúpili.
Prípad odstupuje na DK.
4. KM kontumujeme MFS 2. kolo U14 5. liga Boľkovce – Halič a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva Halič. Dôvod: domáci na MFS nenastúpili.
5. KM oznamuje, že koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka" sa uskutoční dňa 1.12.2018. Prosíme zainteresované FK, aby svoju účasť potvrdili telefonicky alebo emailovou poštou.

Rozpis zápasov- dohrávky:
5. liga dorast U19
6. kolo H. Ves - Halič (Ut) 30.10.2018 o 14.00 hod.
4. kolo Halič - H. Zalužany (So) 03.11.2014 o 14,00 hod.

5. liga žiaci U14
03.11. Málinec „B"- Boľkovce (So) 11.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 44 Renáto Máté (1302458) OŠK Biskupice
4 SN od 22.10.2018 podľa čl. 48/1 c) DP za HNS – urážka R.
D – 45 DK na návrh KM trestá OŠK Uhorské pokutou 30,-€ za nenastúpenie na MFS 8. kola U14 5. ligy OŠK Uhorské – TJ STFC Veľká nad Ipľom zo dňa 13.10.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. Upozorňujeme DS na povinnosť kontroly US na MFS. Na každom stretnutí musí byť prítomná riadne reflexnými vestami, tričkami alebo inak vhodným spôsobom označená kompletná usporiadateľská služba podľa Zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. Žiadame DS uviesť pravdivý údaj o počte US do správy DS.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 
alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

 

Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, že na základe uznesenia VV sa v zmysle Stanov uskutoční dňa 23.11.2018 riadna konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky a program budú zaslané emailovou poštou.
2. Dňa 05.11.2018 sa o 15:30 hod. uskutoční zasadnutie VV v zasadačke ObFZ Lučenec.
3. Upozorňujeme zástupcov FK, že pridelené kredity za mládež je potrebné cez e- shop vyčerpať najneskôr do 30.11.2018.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 26. 10. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk