menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 13/2018-2019 05.10.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1.Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme vzájomnú dohodu a nariaďujeme odohrať MFS 11. Kola 6. Ligy FK Vidiná- FK Uhorské 13.10. o 12:00 hod.
Vzhľadom ku kolidácii UHČ stretnutí hraných v sobotu 11.kola 6. Ligy Dospelých so stretnutím Slovensko- Česko žiadame v prípade záujmu dotknuté kluby, o predloženie vzájomnej dohody do 10.10 cestou ISSF.
2. V zmysle RS kap.VI/4/17( kolidácia A a B mužstva) neschvaľujeme žiadosť FK Tomášovce o zmenu termínu stretnutia a žiadame doručiť prípadnú vzájomnú dohodu.
3. Žiadame opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na my.sportnet.online. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ. Návod bol opätovne zaslaný sekretárom ObFZ.
4. ŠTK prijala podanie FK Divín k nevycestovaniu na MFS 9. Kola. 6. Ligy FK Buzitka- FK Divín na prerokovanie.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať
- MFS 7.kolo U14 Uhorské – Halič 7.10. (NE) o 12.00 hod.
- MFS 7.kolo U15 Látky – Málinec 11.10. (štvrtok) o 16.00 hod.
- MFS 8. kolo U15 Látky – Buzitka 13.10. (SO) o 14.00 hod.
2. KM nariaďuje odohrať MFS 8.kolo U19 Tomášovce – Halič 13.10. (SO) o 12.00 hod (predzápas dospelých)

Rozpis zápasov
8. kolo 5. liga dorast U19 13.10.2018
Tomášovce - Halič (So) 12.00 hod.
Divín - H. Zalužany (Ne) 10.30 hod.
H. Ves – voľno

8. kolo 4. liga žiaci U15 13.10.2018
Lovinobaňa Málinec (So) 10.00 hod.
Látky - Buzitka (So) 14.00 hod.
Tomášovce - Vidiná (Ne) 12.00 hod
Cinobaňa - Biskupice (Ne) 12,00 hod

8. kolo 5. liga žiaci U14 13.10.2018
Boľkovce - Málinec „B" (So) 10.00 hod.
Uhorské - Veľká n/I (So) 10.00 hod.
Utekáč - Halič (So) 10.30 hod.
Mýtna - St. Halič (Ne) 12.00 hod.

6. kolo Prípravka U11 09.10.
Fiľakovo - Lučenec (Št) 16.30 hod.
H. Zalužany - Breznička (Št ) 16.30 hod.
Kalinovo - Poltár (Pi) 16.30 hod.
Cinobaňa - Santrio Láza (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 24 Marek Mrtvik (1350964) TJ Slovan Tomášovce „Ž"
2 SN od 1.10.2018 podľa DP 49/1 a) za podrazenie súpera nadmernou silou.
D – 25 Zoltán Fukács (1301400) TJ Družstevník Hrnčiarska Ves
3 SN od 1.10.2018 podľa DP 48/1 c) za HNS – urážka R.
D – 26 Július Juhász (1251488) OŠK Biskupice
2 SN od 1.10.2018 podľa DP 49/1 a) vrazenie do súpera nadmernou silou.
D – 27 Miroslav Trčan (1151880) OŠK Uhorské
2 SN od 1.10.2018 podľa DP 49/1 a) vrazenie do súpera nadmernou silou – na pokyn DS po stretnutí.
D – 28 DK na návrh KR trestá TJ Družstevník Mýtna pokutou 30,-€ za nekvalitne vyrobený záznam z MFS TJ Družstevník Mýtna – FC Slovan Divín zo dňa 16.9.2018 podľa RS XIII./7.
D – 29 DK trestá OŠK Uhorské pokutou 40,-€ za HNS divákov – vniknutie na HP v MFS OŠK Biskupice - OŠK Uhorské zo dňa 30.9.2018 podľa DP 58/1 d).
D – 30 DK na základe nedostatkov zo stretnutia DS, Stanislav Ridzoň – lekár (TJ Štart Kokava n./Rim.), menovanému dňom 1.10.2018 pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie. Menovaný v termíne do 9.10.2018 zašle na DK ObFZ LC písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (hrubá urážka R) po MFS TJ Družstevník Mýtna – TJŠtart Kokava n./Rim. zo dňa 30.9.2018.
D – 31 DK na základe nedostatkov zo stretnutia DS, Ján Becáni (1167890) TJ Štart Kokava n./Rim., menovaný v termíne do 9.10.2018 zašle na DK ObFZ LC písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (ohováranie R) po MFS TJ Družstevník Mýtna – TJ Štart Kokava n./Rim. zo dňa 30.9.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. KR žiada predložiť videozáznam z 9.kola MFS Mýtna-Kokava nad Rimavicou formou USB, alebo DVD najneskôr do 9.10.2018.

2. Žiadame DS predložiť vyplnené tlačivá Usporiadateľskej služby zo stretnutí 10. Kola 6. Ligy MO LC do 9.10.2018 poprípade oskenovať a zaslať na email:

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Matričná komisia - Š.Pastorek

MK upozorňuje FK, že 30.09.2018 končí letné prestupové obdobie. V ďaľšom období je možné vykonávať len registráciu hráčov, vrátane žiadostí o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča, v zmysle článku 15 ods. 5 RaPP.

 

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 08.09.2018 o 15.30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec - predseda ObFZ LC                   Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 05. 10. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk