menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 12/2018-2019 28.09.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1.Vzhľadom ku kolidácii UHČ stretnutí hraných v sobotu 11.kola 6. ligy Dospelých so stretnutím Slovensko - Česko žiadame v prípade záujmu dotknuté kluby, o predloženie vzájomnej dohody do 3.10 cestou ISSF.
2. V zmysle RS kap.VI/4/17 (kolidácia A a B mužstva) neschvaľujeme žiadosť FK Tomášovce o zmenu termínu stretnutia a žiadame doručiť prípadnú vzájomnú dohodu.
3. Žiadame opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na sportnet.online. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ. Návod bol opätovne zaslaný sekretárom ObFZ.
4. Vyjadrujeme úprimné poďakovanie hráčovi FK Stará Halič Radovanovi Vančovi za opakované poskytnutie prvej pomoci pri zranení hráčov.
Žiadame nahrať videozáznam z MFS 8. Kola FK Stará Halič - OŠK Biskupice a OŠK Uhorské - Hr. Zalužany na my.sportnet.online do 2.10. V prípade nenahratia žiadame zaslať link príp. doručiť videozáznam na ObFZ do 3.10.
5..Žiadame DS predložiť vyplnené tlačivá Usporiadateľskej služby zo stretnutí 8. Kola 6. Ligy do 3.10.2018.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM nariaďuje odohrať MFS 6. kolo 4. liga U15 Málinec – Tomášovce na základe Spravodaja č.7 bod 4 30.9. o 10.00 hod.
2. KM nariaďuje odohrať MFS 8. kolo 4. liga U15 Tomášovce – Vidiná v zmysle Rozpisu súťaží kap. VI. bod 4 odst.2 14.10. o 12.00 hod. (predzápas)
3. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 5. kolo 4. liga U15 Biskupice – Buzitka 3.10. o 16.30 hod.
4. KM kontumuje MFS 4. kolo 5. liga U14 Mýtna – Utekáč a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Mýtna.
Dôvod: neoprávnený štart hráča. Prípad odstupuje na DK.
5. KM ruší MFS 6. Kola 5.ligy-U19 H. Ves – Halič. Vzájomnú dohodu klubov o náhradnom termíne žiada predložiť do 3.10.2018.
6. KM upozorňuje FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vypisovaní zápisu o stretnutí, nominácii hráčov, trénerov, HU, vedúcich družstiev a lekára(zdravotníka). Uvedené osoby je potrebné zaregistrovať cez ISSF.

Rozpis zápasov
7. kolo 5. liga dorast U19 06.10.2018
Divín - Halič (So) 14.00 hod.
H. Zalužany - H. Ves (Ne) 11.30 hod.
Tomášovce – voľno

7. kolo 4. liga žiaci U15 06.10.2018
Biskupice - Lovinobaňa (So) 10.00 hod.
Látky - Málinec (So) 10.00 hod.
Cinobaňa - Vidiná (Ne) 10.00 hod
Tomášovce - Buzitka (Ne) 10.00 hod

7. kolo 5. liga žiaci U14 06.10.2018
Veľká n/I - Mýtna (So) 10.00 hod.
Utekáč - Málinec „B" (So) 10.30 hod.
Boľkovce - St. Halič (So) 10.00 hod.
Uhorské - Halič (So) 12.00 hod.

4. kolo Prípravka U11 02.10.2018
Breznička - Cinobaňa (Ut) 16.30 hod.
Lučenec - Poltár (St) 16.30 hod.
H. Zalužany - Kalinovo (Št) 16.30 hod.
Santrio Láza - Fiľakovo (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 20 Peter Nôta (1125906) TJ Panické Dravce
4 SN od 24.9.2018 podľa čl. 48/1 c) DP za HNS – urážka R.
D – 21 DK na návrh KM trestá TJ Iskra Utekáč pokutou 25,-€ za neoprávnený štart hráča v MFS 5. liga 4. kolo U14 Mýtna – Utekáč.
D – 22 Jozef Šaliga – tréner TJ Iskra Utekáč „Ž"
zákaz výkonu funkcie trénera na 4 SN od 24.9.2018 podľa čl. 53/3 a) DP.
D – 23 Daniel Šuniar (1382309) – kapitán TJ Iskra Utekáč „Ž"
zákaz výkonu funkcie kapitána na 4 SN od 24.9.2018 podľa čl. 53/3 a) DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. Prerokované sťažnosti: Divín ( Mýtna- Divín) sťažnosť čiastočne opodstatnená,
zároveň odstupujeme na DK a ŠTK - FK Mýtna ohľadne kvality videozáznamu.

2. KR upravuje známku R- Mózerovi z 8,6 na 8,4 a AR- Melicherovi z 8,5 na 8,4 zo stretnutia Pan.Dravce- Mýtna. DZ- bude riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ".

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Matričná komisia- Š.Pastorek

MK upozorňuje FK, že 30.09.2018 končí letné prestupové obdobie. V ďaľšom období je možné vykonávať len registráciu hráčov, vrátane žiadostí o zmenu registrácie/preregistrácia hráča, v zmysle článku 15 ods. 5 RaPP.

 

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 08.09.2018 o 15,30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC               Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 28. 09. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk