menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 11/2018-2019 21.09.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1.Vzhľadom ku kolidácii UHČ stretnutí hraných v sobotu 11.kola 6. Ligy Dospelých so stretnutím Slovensko - Česko žiadame v prípade záujmu dotknuté kluby, o predloženie vzájomnej dohody do 3.10.2018 cestou ISSF.
2. V zmysle RS kap.VI/4/17( kolidácia A a B mužstva) neschvaľujeme žiadosť FK Tomášovce o zmenu termínu stretnutia a žiadame doručiť prípadnú vzájomnú dohodu.
3. Žiadame FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na sportnet.online. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ.
Priebežná kontrola kvality videozáznamov FK Divín, FK Hrnčiarske Zalužany, FK Panické Dravce, FK Halič, FK Mýtna.
Žiadame nahrať videozáznam z MFS 7. Kola FK Uhorské - FK H. Zalužany na sportnet.online do 25.9.2018. V prípade nenahratia žiadame zaslať link príp. doručiť videozáznam na ObFZ do 25.9.2018.
e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 5. kolo 5. liga U14 Uhorské – Stará Halič 23.9.2018 (NE) o 10.30 hod.
2. KM žiada FK Boľkovce o predloženie dohody na odohratie MFS 5. liga U14 1.kolo Málinec – Boľkovce a 2.kolo Boľkovce – Halič do 26.9.2018
3. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2018 o 15.30 hod. vedúcich mužstiev z MFS 4. kolo 5. liga U14 Mýtna – Utekáč (Jozef Národa a Ľubomír Vetrák)
4. KM upozorňuje FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vypisovaní zápisu o stretnutí, nominácii hráčov, trénerov, HU, vedúcich družstiev a lekára(zdravotníka). Uvedené osoby je potrebné zaregistrovať cez ISSF.

Rozpis zápasov
6. kolo 5. liga dorast U19 29.9.2018
Tomášovce - Divín (So) 14.00 hod.
Hrnčiarska Ves - Halič (So) 14.00 hod.
H. Zalužany – voľno

6. kolo 4. liga žiaci U15 29.9.2018
Lovinobaňa - Látky (So) 10.00 hod.
Vidiná - Biskupice (So) 10.00 hod.
Málinec Tomášovce (Ne) 12.30 hod
Buzitka - Cinobaňa (Ne) 12.30 hod

6. kolo 5. liga žiaci U14 29.9.
Halič St. Halič - Utekáč (So) 10.00 hod.
Málinec „B" - Uhorské (So) 10.00 hod.
Halič - Veľká n/I (So) 10.00 hod.
Mýtna - Boľkovce (Ne) 12.00 hod.

4. kolo Prípravka U11 25.9
Poltár - Santrio Láza (Ut) 16.30 hod.
Fiľakovo- Breznička (Št) 16.30 hod.
Kalinovo - Lučenec (Pi) 16.30 hod.
Cinobaňa - H. Zalužany (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 17 Róbert Škrabák (1205323) TJ Štart Kokava nad Rimavicou
1 SN od 17.9.2018 podľa čl. 46/1 a) DP za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti
D – 18 Pavel Štengl (1180171) FC Slovan Divín
3 SN od 17.9.2018 podľa čl. 48/1 c) DP za HNS - urážka R
D – 19 DK trestá TJ Slovan Tomášovce pokutou 25,- € za hrubé nešportové správanie diváka v MFS TJ Panické Dravce - TJ Slovan Tomášovce zo dňa 9.9.2108, podľa čl. 58/1 a) DP.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk

Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. KR zaevidovala sťažnosť na výkon R od FK Slovan Divín v MFS Mýtna- Divín.
KR zaujme svoje stanovisko po vzhliadnutí videa a doručení kompletného videozáznamu.

2. V riešení KR-R Martin Miklušák pozastavenie delegovania na 4 týždne
z dôvodu neskorého ospravedlnenia sa v deň MFS.

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.09.2018 o 15.45 hod.  R - Pivkovú.

e-mail: kr@obfzlc.sk

Matričná komisia- Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
MK upozorňuje FK, že 30.09.2018 končí letné prestupové obdobie. V ďaľšom období je možné vykonávať len registráciu hráčov, vrátane žiadostí o zmenu registrácie/preregistrácia
hráča, v zmysle článku 15 ods. 5 RaPP.

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK, že Rozpis súťaží 2018/2019 v tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 21. 09. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk