menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 07/2018-2019 24.08.2018

 ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Nariaďujeme odohrať MFS 4.kola 6. Ligy MO LC FK Sokol P.Dravce- FK Baník Kalinovo B 25.8 o 16 00 hod.
2. Nariaďujeme odohrať MFS 6.kola 6. Ligy MO LC FK H. Ves- FK Kalinovo B dňa 8.9. o 15:30 hod,
3. Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC  OŠK Biskupice-  Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15 00 hod v Hrnčiarskej Vsi.
2. Žiadame FK Divín, H. Zalužany, Vidiná, Panické Dravce  o predloženie potvrdenia o vykonaní lekárskych prehliadok do 4.9.2018. 
3. Upozorňujeme FK na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží- čl.VIII- Náležitosti a minimálna vybavenosť štadióna,  čl. XII- Povinnosti usporiadajúceho klubu, ako aj čl XIII- Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM oznamuje účastníkom 5. liga „dorast“ U19 , že Slovan Vidiná odhlásila svoje družstvo zo súťaže. Vylosované družstvá s nimi budú mať v príslušnom kole voľno.
2. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:
5.liga U19, 1.kolo Divín- Tomášovce dňa 6.9.2018 o 17.00 hod.
4.liga -U15, 1.kolo Vidiná- Tomášovce dňa 5.9.2018 o 16.00 hod.
5.liga - U14, 1.kolo S. Halič - Mýtna dňa 26.8.2018 o 10.30 hod.
5.liga - U14, 2.kolo S. Halič - Málinec dňa 1.9.2018 o 10.00 hod. v Málinci
3. KM ruší MFS 1.kola 5.ligy U14 Málinec B- Boľkovce. Žiada kluby zaslať dohodu o náhradnom termíne do 29.08.2018.
4. KM oznamuje FK, že Jednota Málinec svoje domáce zápasy 4.ligy U15 odohrá v nedeľu o 10.00 hod.

Rozpis zápasov 
2. kolo 5. liga dorast U19 1.9.2018
H. Ves- H. Zalužany  (So) 14.00 hod.
Divín – Halič         (So) 15.30 hod.
Tomášovce – voľno

2. kolo 4. liga žiaci U15 1.9.2018
Lovinobaňa - Cinobaňa     (So) 10.00 hod. 
Látky - Vidiná   (So) 10.00 hod.
Málinec– Buzitka  (Ne) 10.00 hod.
Tomášovce – Biskupice   (Ne) 13.00 ho. (predzápas dospelých) 

2. kolo 5. liga žiaci  U14  1.9.2018
Boľkovce  – Halič      (SO) 10.00 hod.
Málinec „B“- St. Halič   (SO) 10.00 hod.
Utekáč - Veľká n/I. Mýtna (SO) 10.00 hod.
Mýtna – Uhorské       (Ne) 13.00 hod. (predzápas dospelých) 
e-mail: km@obfzlc.sk

 

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 10 František Koristek (1188028) TJ Družstevník Mýtna
1 SN od 20.8.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 11 Jakub Ľalík  (1257812) 1.FK Buzitka – 1 SP od 27.8.2018 do 30.11.2018
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. V riešení KR  R- Hedvigy, Melicher MFS- Stará Halič- Kokava
2. DL na MFS hrané dňa 29.08.2018 bude uverejnený v pondelok do 13:00 h.
3. Upozorňujeme  rozhodcov a delegátov, že Rozpis súťaží 2018/2019 v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
e-mail: kr@obfzlc.sk
 
 

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz/ aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.
 

Matričná komisia- Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
•  Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach 
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
• Žiadosť o registračný preukaz :
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne.
 
 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK,  že Rozpis súťaží 2018/2019  v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
 
 
Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC                    Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 24. 08. 2018
 E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk