menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 05/2018-2019 10.08.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. ŠTK nariaďuje odohrať 2. Kolo 6. ligy MO LC o 17:00 hod,
2.Nariaďujeme odohrať MFS 3.kolo 6. Ligy MO LC FK Baník Kalinovo B- FK Slovan Divín 18.8 o 16:00 hod
Nariaďujeme odohrať MFS 4.kola 6. Ligy MO LC FK Sokol P. Dravce- FK Baník Kalinovo B 25.8 o 16:00 hod.
Nariadujeme odohrať MFS 3. Kola 6. Ligy MO LC FK OŠK Uhorské- FK Sokol P. Dravce dňa 18.08.2018 o 10:30 hod.
Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC FK OŠK Biskupice- FK Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15:00 hod v Hrnčiarskej Vsi
3. Upozorňujeme FK na podmienky pre zaradenie mužstiev do súťaže 6. Ligy
- mať v súťažiach ObFZ resp. SsFZ minimálne jedno družstvo mládeže. Za družstvo mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
- zabezpečiť minimálnu vybavenosť areálu a ustanovenia pre nahrávanie videozáznamu v zmysle RS.
- mať kvalifikovaného trénera a zdravotníka s platným osvedčením.
4. Súpisku a potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok hráčov v 6.lige MO LC do stanoveného termínu nepredložili: 1.FK Buzitka, OŠK Uhorské, Slovan H. Zalužany, Slovan Vidiná, Sokol P. Dravce, OŠK Biskupice, Slovan Divín, Baník Kalinovo B. Náhradný termín do 15.08.2018 pod následkom disciplinárnych opatrení.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM oznamuje účastníkom 5. liga „dorast" U19

- FK Divín odohrá svoje domáce zápasy v sobotu v ÚHČ dospelých
- FK Hrnčiarske Zalužany odohrá svoje domáce v prípade predzápasu 3 hodiny pred ÚHČ dospelých, inak v nedeľu o 10.00 hod
2. KM pozýva na svoje zasadnutie zástupcov FK prípraviek U11 dňa 22.8. o 15.30 hod. na ObFZ LC
Program: príprava nového súťažného ročníka.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 4 Ondrej Berky (1148829) TJ Panické Dravce – 1 SP do 30.11.2018
D – 5 Róbert Botoš (1247034) TJ Panické Dravce – 2 SP do 30.11.2018
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na sekretariát ObFZ.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10,- €. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk/aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,  alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.
2. TMK ObFZ Lučenec otvára školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Oznámenie o prijatí a program bol zaslaný prihláseným účastníkom emailovou poštou. Začiatok školenia sa uskutoční v dňoch 18.- 19.08.2018.

 

Matričná komisia- Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
• Žiadosť o registračný preukaz :
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne.


Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 13.08.2018 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.
2. Upozorňujeme zástupcov FK, rozhodcov, delegátov, že Rozpis súťaží 2018/2019 v tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                         Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 10. 08. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk