menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 04/2018-2019 03.08.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu Vidiná- Mýtna o zmene začiatku MFS 1.kola 6.ligy-MO LC dňa 4.8.2018 o 10, 00 hod.
2. ŠTK schvaľuje vzájomnú dohodu Biskupice – Hrnčiarska Ves o odohraní MFS 7.kola 6.ligy-MO LC v obrátenom poradí dňa 16.9.2018 o 15:00 hod. v Hrnčiarskej Vsi.
3. Upozorňujeme FK na podmienky pre zaradenie mužstiev do súťaže 6. Ligy MO – dospelí:
- mať v súťažiach ObFZ , SsFZ, SFZ minimálne jedno družstvo mládeže. Za družstvo mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
- zabezpečiť minimálnu vybavenosť areálu a ustanovenia pre nahrávanie videozáznamu
- mať kvalifikovaného trénera, zdravotníka s platným osvedčením
- predložiť do začiatku súťažného ročníka potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok

e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM upozorňuje FK v zmysle Súťažného poriadku na možnosť vytvárania spoločných družstiev mládeže a striedavých štartov hráčov. Žiadame zástupcov FK, aby sa snažili maximálne využiť túto možnosť a umožnili aj hráčom menších klubov hrať súťažné stretnutia. Termín vytvorenia najneskôr do 15. augusta 2018.
2. Vylosovanie súťaží mládeže bude vykonané najneskôr 10.08.2018, hracie dni a výnimky sú uverejnené na našom webe.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 1 Patrik Jančkár (1206449) TJ – FK Stará Halič – 2 SP do 30.11.2018
D – 2 Lukáš Špak (1191133) ŠK Slovan Vidiná – 1 SP do 30.11.2018
D – 3 Milan Kaličiak (1300775) TJ Baník Kalinovo „B" – 1 SP do 30.11.2018
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na sekretariát ObFZ.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk/aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com , alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.
2. TMK ObFZ Lučenec otvára školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie vo výške 100.-€ si hradia účastníci (mimo cestovného, ubytovania a stravného).
Oznámenie o prijatí a program bol zaslaný prihláseným účastníkom emailovou poštou. Začiatok školenia sa uskutoční v dňoch 18.- 19.08.2018.

Matričná komisia - Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
a. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
• Žiadosť o registračný preukaz :
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne.


Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 13.08.2018 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.
2. Upozorňujeme zástupcov FK, rozhodcov, delegátov, že Rozpis súťaží sa nachadza na našej webovej stránke, v časti Dokumenty. V tlačenej forme bude k dispozícií v priebehu budúceho týždňa.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec - predseda ObFZ LC                             Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 03.08.2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk