menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 03/2018-2019 27.07.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Na základe prihlášok ŠTK pridelila FK do súťaže 6.ligy-MOLC nasledovné čísla:
1. Štart Kokava n/Rim., 2. Družstevník Hrnčiarska Ves, 3. FK Stará Halič, 4. OŠK Uhorské, 5. Baník Kalinovo B, 6. OŠK Biskupice, 7. Slovan Tomášovce, 8. Slovan Vidiná, 9. Družstevník Mýtna, 10. MŠK Podrečany, 11. FK Buzitka, 12. Slovan Halič, 13. Voľný žreb, 14. Slovan Divín, 15. Sokol Panické Dravce, 16. Slovan H. Zalužany.
2. Začiatok súťažného ročníka 2018/19 je stanovený na 4.-5. augusta 2018. Vylosovanie bude vykonané v pondelok 30.07.2018, hracie dni a výnimky sú uverejnené na našej webe.
3. Upozorňujeme FK na podmienky pre zaradenie mužstiev do súťaže 6. Ligy MO – dospelí:
- mať v súťažiach ObFZ , SsFZ, SFZ minimálne jedno družstvo mládeže. Za družstvo mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
- zabezpečiť minimálnu vybavenosť areálu a ustanovenia pre nahrávanie videozáznamu
- mať kvalifikovaného trénera, zdravotníka s platným osvedčením
- predložiť do začiatku súťažného ročníka potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok

e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. Na základe elektronických prihlášok do nového súťažného ročníka 2018/2019 boli zaradené nasledovné družstvá:
5.liga- U19 dorast:
1. Slovan Halič, 2. Slovan Vidiná, 3. Slovan Divín, 4. Slovan H. Zalužany, 5. Hrnčiarska Ves, 6. voľný žreb.
Hrací systém- štvorkolovo, začiatok súťaže 25 .augusta 2018.

4.liga- U15 žiaci:
1. 1.FK Buzitka, 2. Jednota Málinec, 3. Slovan Vidiná, 4. OŠK Biskupice, 5. Slovan Tomášovce, 6. CŠK Cinobaňa, 7. Družstevník Látky, 8. 1. FC Lovinobaňa.
Hrací systém- trojkolovo, začiatok súťaže 25. augusta 2018.

5.liga- U14 žiaci na skrátenom ihrisku:
1. FK Stará Halič, 2. Jednota Málinec, 3. Slovan Halič, 4. STFC Veľká nad Ipľom, 5. OŠK Uhorské, 6.Iskra Utekáč, 7. voľný žreb, 8. Družstevník Mýtna.
Hrací systém- trojkolovo, začiatok súťaže 25.augusta 2018.

Prípravka- U11
1. FTC Fiľakovo, 2. Baník Kalinovo, 3. Tatran Breznička, 4. Slovan H. Zalužany, 5. MŠK Novohrad Lučenec , 6. Sklotatran Poltár, 7. Santrio Láza, 8. CŠK Cinobaňa.
Hrací systém - dvojkolovo, začiatok súťaže 04. septembra 2018.

3. KM upozorňuje FK v zmysle Súťažného poriadku na možnosť vytvárania spoločných družstiev mládeže a striedavých štartov hráčov. Žiadame zástupcov FK, aby sa snažili maximálne využiť túto možnosť a umožnili aj hráčom menších klubov hrať súťažné stretnutia. Termín vytvorenia najneskôr do 15.augusta 2018.
4. Vylosovanie bude vykonané najneskôr 10.08.2018, hracie dni a výnimky sú uverejnené na našom webe.

e-mail: km@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. KR oznamuje , že náhradný  letného seminára R a DZ sa uskutoční dňa 01.08.2018 o 16,00 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

 

2. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si  vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na letnom seminári.

e-mail: kr@obfzlc.sk 

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

2. TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť   školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100,-€ (mimo cestovného, ubytovania a stravného).

 

Podrobné informácie ohľadne začiatku školenia budú uverejnené v najbližšej úradnej správe. 

 

Matričná komisia - Š.Pastorek

• Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
a. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

· Žiadosť o registračný preukaz :

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne.

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                         Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 20. 07. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk