menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 02/2018-2019 20.07.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Na základe elektronických prihlášok do súťaže 6.ligy-MOLC boli zaradené nasledovné FK:
1. Štart Kokava n/Rim., 2. Baník Kalinovo B, 3. FK Stará Halič, 4. OŠK Uhorské, 5. Družstevník Hrnčiarska Ves, 6. OŠK Biskupice, 7. Slovan Tomášovce, 8. Slovan Vidiná, 9. Družstevník Mýtna, 10. MŠK Podrečany, 11. FK Buzitka, 12. Slovan Halič, 13. Voľný žreb, 14. Slovan H. Zalužany, 15. Sokol P. Dravce, 16. Slovan Divín.
2. Aktív klubov dňa 13.07.2018 schválil model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019 s tým, že bude vytvorená jedna súťaž s 15 resp.16-imi účastníkmi.
3. Upozorňujeme FK na podmienky pre zaradenie mužstiev do súťaže 6. Ligy MO – dospelí:
- mať v súťažiach ObFZ , SsFZ, SFZ minimálne jedno družstvo mládeže. Za družstvo mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
- zabezpečiť minimálnu vybavenosť areálu a ustanovenia pre nahrávanie videozáznamu
- mať kvalifikovaného trénera, zdravotníka s platným osvedčením
- predložiť do začiatku súťažného ročníka potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok
4. Začiatok súťažného ročníka 2018/19 je stanovený na 4.-5. augusta 2018.

e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. Na základe elektronických prihlášok do nového súťažného ročníka 2018/2019 boli zaradené nasledovné družstvá:
5.liga- U19 dorast:
1. Slovan Halič, 2. Slovan Vidiná, 3. Slovan Divín, 4. Slovan H. Zalužany, 5. Hrnčiarska Ves, 6. voľný žreb.
Hrací systém- štvorkolovo, začiatok súťaže 25 .augusta 2018.

4.liga- U15 žiaci:
1. 1.FK Buzitka, 2. Jednota Málinec, 3. Slovan Vidiná, 4. OŠK Biskupice, 5. Slovan Tomášovce, 6. CŠK Cinobaňa, 7. Družstevník Látky, 8. 1. FC Lovinobaňa.
Hrací systém- trojkolovo, začiatok súťaže 25. augusta 2018.

5.liga- U14 žiaci na skrátenom ihrisku:
1. FK Stará Halič, 2. Jednota Málinec, 3. Slovan Halič, 4. STFC Veľká nad Ipľom, 5. OŠK Uhorské, 6.Iskra Utekáč, 7. voľný žreb, 8. Družstevník Mýtna.
Hrací systém- trojkolovo, začiatok súťaže 25.augusta 2018.

Prípravka- U11
1. FTC Fiľakovo, 2. Baník Kalinovo, 3. Tatran Breznička, 4. Slovan H. Zalužany, 5. MŠK Novohrad Lučenec , 6. Sklotatran Poltár, 7. Santrio Láza, 8. CŠK Cinobaňa.
Hrací systém - dvojkolovo, začiatok súťaže 04. septembra 2018.

3. KM upozorňuje FK v zmysle Súťažného poriadku na možnosť vytvárania spoločných družstiev mládeže a striedavých štartov hráčov. Žiadame zástupcov FK, aby sa snažili maximálne využiť túto možnosť a umožnili aj hráčom menších klubov hrať súťažné stretnutia.
e-mail: km@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. KR oznamuje , že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 27.07.2018 o 16,00hod. v zasadačke ObFZ Lučenec. Program seminára bude zaslaný emailovou poštou. Účasť všetkých R a DZ povinná.
2. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na letnom seminári.

e-mail: kr@obfzlc.sk 

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

1. TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100,-€ (mimo cestovného, ubytovania a stravného).
Predpokladaný začiatok školenia je v mesiaci august 2018. Prihlášky na školenie posielajte priebežne na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  a alebo poštou na adresu TMK ObFZ LC, Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

 

Matričná komisia - Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
a. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).


Zdravotná komisia - MUDr. Marián Mózer

Dňa 25.07.2018 o 16.00 hod. v priestoroch ObFZ Lučenec sa uskutoční školenie zdravotníkov. Pripomíname, že zákonnou povinnosťou každého FK je zabezpečenie lekára resp. kvalifikovaného zdravotníka na každom majstrovskom futbalovom stretnutí, preto doporučujeme klubom, aby túto možnosť využili a prihlásili záujemcov na toto školenie.


Správy sekretariátu

1. Prosíme všetky FK, aby aktualizovali všetky svoje údaje a kontakty v ISSF. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: obfzlc@obfzlc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 20. 07. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk