menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 01/2018-2019 06.07.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Oznamujeme zástupcom FK, hrajúcim v súťažiach ObFZ Lučenec, že Aktív klubov sa uskutoční dňa 13.07.2018 o 16.00 hod. v reštaurácii Prameň v Lučenci. Pozvánky a návratky boli zaslané emailovou poštou. Účasť minimálne 1 zástupcu klubu je povinná.
2. Do stanoveného termínu elektronické prihlášky zaslali nasledovné FK:
1. Štart Kokava n/R. 2. Slovan H. Zalužany, 3. FK S. Halič, 4. OŠK Uhorské, 5. Slovan Divín, 6. Slovan Halič, 7. 1. FK Buzitka, 8. Sokol P. Dravce, 9. Družstevník H. Ves,
10. MŠK Podrečany, 11. Slovan Vidiná, 12. Slovan Tomášovce, 13. Družstevník Mýtna,
14. OŠK Biskupice, 15. Baník Kalinovo B.
2. Model futbalových súťaží pre ročník 2018/2019 podľa počtu prihlásených družstiev a na základe prijatých návrhov z FK posúdi a schváli Aktív klubov.
3. Upozorňujeme FK na podmienky pre zaradenie mužstiev do súťaže 6. Ligy MO – dospelí:
- mať v súťažiach ObFZ , SsFZ, SFZ minimálne jedno družstvo mládeže. Za družstvo mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
- zabezpečiť minimálnu vybavenosť areálu a ustanovenia pre nahrávanie videozáznamu
- mať kvalifikovaného trénera, zdravotníka s platným osvedčením
- predložiť do začiatku súťažného ročníka potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok
4. Začiatok súťažného ročníka 2018/19 je predbežne stanovený na 4.-5. augusta 2018.
5. Žiadame FK zaslať pripomienky a podnety k Rozpisu súťaží 2018/2019 na email STK.

e-mail: stk@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia – predseda Mgr. S. Polomský

DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie DP 37-6, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 14 dní od oznámenia DS zmeniť hráčom účinné uložené DS pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK a 9 ŽK na DS pokuta vo výške 35,- € (6. liga) a zastaví účinnosť DS na 1 MFS za príslušný počet ŽK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM oznamuje, že prihlášky do nového súťažného ročníka je potrebné podávať cez ISSF – elektronická podateľňa- prihláška do súťaže termín prihlásenia predlžuje do 12.07.2018.
V novom súťažnom ročníku 2018/2018 boli vytvorené nasledovné súťaže:
5.liga- U19 dorast
4.liga- U15 žiaci
5.liga- U14 žiaci na skrátenom ihrisku
Prípravka- U11
2. Žiadame zástupcov FK, hrajúcich v rámci ObFZ Lučenec len mládežnícke súťaže, aby sa povinne zúčastnili na Aktíve klubov, ktorý sa uskutoční dňa 13.07.2018 o 16.00 hod. v reštaurácii Prameň, Masarykova ul., Lučenec.
3. KM upozorňuje FK v zmysle Súťažného poriadku na možnosť vytvárania spoločných družstiev mládeže a striedavých štartov hráčov. Žiadame zástupcov FK, aby sa snažili maximálne využiť túto možnosť a umožnili aj hráčom menších klubov hrať súťažné stretnutia.
e-mail: km@obfzlc.sk

 

Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. KR oznamuje , že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 27.07.2018 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec. Program seminára bude zaslaný emailovou poštou. Účasť všetkých R a DZ povinná.
2. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na letnom seminári.
3. VV ObFZ Lučenec na svojom zasadnutí dňa 02.07.2018 schválil nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 2018/2019:
R- J. Ambróš, J. Budinec, P. Ďuriš, J. Görcsi, E. Gábor, Z. Felsö, P. Hedvigy, M. Jačmeník, J. Kojnok, M. Kováč, M. Miklušák, F. Mózer, M. Nociar, B. Nociar, R. Palica, L. Peti,
D. Pivková, J. Račko, I. Repka, P. Žiak, J. Žingor .
DZ - R. Čičmanec, J. Havran, M. Holas st., M. Holas ml., J. Levčík, J. Marko, B. Straško.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

1. TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného, ubytovania a stravného).
Predpokladaný začiatok školenia je v mesiaci august 2018. Prihlášky na školenie posielajte priebežne na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk  a alebo poštou na adresu TMK ObFZ LC, Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.

 

Matričná komisia- Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach
a. od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b. od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d. od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).


Správy sekretariátu

1. Prosíme všetky FK, aby aktualizovali všetky svoje údaje a kontakty v ISSF. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: obfzlc@obfzlc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 06. 07. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk