menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 17/2017-2018 03.11.2017

Úradný Spravodaj ObFZ č. 17/2017-2018 03.11.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Opakovane žiadame predložiť videozáznam z MFS 12. kola FK Kalinovo B- FK Vidiná do 7.11.2017
2. Nedostatky v stretnutiach
FK H. Zalužany- FK Kalinovo B- oneskorený začiatok- výpadok internetu.
FK Vidiná – vyznačenie hracej plochy.
4. V zmysle SP čl.85, 86 ŠTK prijala na prerokovanie podanie FK Vidiná k MFS 12. kola FK Kalinovo B- FK Vidiná.
Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 8.11 o 15 30 R: Ján Šága, DZ: Ján Marko a hráči Jakub Purdek 1229088, Tomáš Steinet 1386521, Peter Šupina 1111403.
5. Upozorňujeme FK, že v zmysle SP čl.49 a RS kap. X- konfrontácia hráčov je možné vykonať konfrontáciu hráča na vyžiadanie pred MFS, najneskôr však v polčasovej prestávke, v prípade striedajúceho hráča, pri jeho vstupe na HP.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje, že dňa 18.11.2017 sa uskutoční halový turnaj prípraviek U11 Novohradská kopačka. Prosíme zástupcov FK, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 08.11.2017.

Rozpis zápasov
5. kolo 4. liga žiaci U15 05.11.2017 - dohrávka
Mýtna – Vidiná (Ne) 11:00 hod.
10. kolo 5. liga žiaci U15 05.11. 2017 - dohrávka
Breznička – Utekáč (Ne) 11:30 hod.

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 45 Emil Matuška (1255032) Panické Dravce 4 SN od 30.10.2017 podľa DP 48-1c za urážku rozhodcu
D – 46 Patrik Šípoš (1260679) Mýtna 2 SN od 30.10.2017 podľa DP 49-1a za vrazenie do súpera
D – 47 Na základe odborného stanoviska KR ObFZ LC Roman Šatara (1059971) Mýtna 3 SN od 30.10.2017 podľa DP 49-1b za kopnutie súpera do hlavy
D – 48 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 30.10.2017 na 1 MFS:
Lukáš Rubint (1255284) Kalinovo „B"

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisia – predseda Ing. J. Šulaj

1) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 19. 11. 2017 2. blok 15. – 17. 12. 2017 3. blok 12. – 14. 01. 2018 06. 03. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 2) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 3) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.


Volebná komisia - predseda Štefan Koprda

1. Oznamujeme členom volebnej komisie, že zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 08.11.2017 o 15:30 hod. na sekretariáte ObFZ Lučenec.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e shopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e- shopu pozorne prečítali návody nižšie, aby sa minimalizovalo množstvo otázok.
Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia - osobného konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodické usmernenie k nákupu za kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada delegovaných osôb kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk,
v najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Dôrazne upozorňujeme FK, že vyčerpanie kreditov je možné najneskôr do konca roka 2017, nevyčerpané peniaze sa vracajú späť do štátneho rozpočtu.
2. Na základe Stanov a rozhodnutia konferencie ObFZ Lučenec sa dňa 01.12.2017 o 16:00 hod. uskutoční v priestoroch reštaurácie Prameň, Masarykova ul., Volebná konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky, program a materiály budú zaslané poštou.

3. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 06.11.2017 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec


Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                      Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 03. 11. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk