menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 16/2017-2018 27.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Opakovane žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk
2.V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk
3. Žiadame predložiť videozáznam z MFS 12. kola FK Kalinovo B- FK Vidiná do 2.11.2017
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS
MFS 13.kola FK Hrnčiarske Zalužany- FK Kalinovo B dňa 29.10.2017 o 11 00 hod,
MFS 13. kola FK Vidiná- FK Stará Halič dňa 29.10.2017 o 14 00 hod.
MFS 13. kola FK Cinobaňa- FK Hrnčiarska Ves dňa 28.10.2017 o 14 00 hod.
5. V zmysle SP čl.49 a RS kap. X – konfrontácia hráčov bod 5 zamietame námietku FK Vidiná z MFS 12. kola FK Kalinovo B- FK Vidiná.
6. Upozorňujeme FK, že v zmysle SP čl.49 a RS kap. X- konfrontácia hráčov je možné vykonať konfrontáciu hráča na vyžiadanie pred MFS, najneskôr však v polčasovej prestávke, v prípade striedajúceho hráča, pri jeho vstupe na HP.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM schvaľuje vzájomnú dohodu o zmene termínu stretnutia 5.ligy U15 ŠK Novohrad Lučenec C a OŠK Boľkovce na 29.10.2017 o 13,30hod.
2. KM oznamuje, že dňa 18.11.2017 sa uskutoční halový turnaj prípraviek U11 Novohradská kopačka. Prosíme zástupcov FK, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 08.11.2017. Propozície boli zaslané emailovou poštou.

Rozpis zápasov
5. kolo 4. liga žiaci U15 05.11.2017 - dohrávka
Mýtna – Vidiná (Ne) 11.00 hod.

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 41 Kamil Karásek (1249265) Kalinovo „B" 4 SN od 23.10.2017 podľa DP 49-1b za udretie súpera neprimeranou silou.
D – 42 Lukáš Juríček (1260762) Vidiná 1 SN od 23.10.2017 podľa DP 45-2a za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti
D – 43 Dezider Berky (1039578) Panické Dravce 1 SN od 23.10.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK
D – 44 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 23.10.2017 na 1 MFS:
Jozef Suja (1182906) Cinobaňa
Lukáš Špak (1191133) Vidiná

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisia – predseda Ing. J. Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 19. 11. 2017 2. blok 15. – 17. 12. 2017 3. blok 12. – 14. 01. 2018 06. 03. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,  alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailomna adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 3) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Oznamujeme delegátom stretnutia a pozorovateľom rozhodcov, že od 16.10.2017 je v ISSF nahodená nová verzia správy PR. Metodické usmernenie a vzor novej správy bude zaslaný emailovou poštou.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e shopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e- shopu pozorne prečítali návody nižšie, aby sa minimalizovalo množstvo otázok.
Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia - osobného konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/ metodické usmernenie k nákupu za kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada delegovaných osôb kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk.
V najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Dôrazne upozorňujeme FK, že vyčerpanie kreditov je možné najneskôr do konca roka 2017, nevyčerpané peniaze sa vracajú späť do štátneho rozpočtu.

2. Na základe Stanov a rozhodnutia konferencie ObFZ Lučenec sa dňa 01.12.2017 o 16.00 hod. uskutoční v priestoroch reštaurácie Prameň, Masarykova ul., Volebná konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky, program a materiály budú zaslané poštou.
Na volebnej konferencii ObFZ dňa 01.12.2017 sa budú voliť tieto funkcie :
• predseda ObFZ
• 6 členovia výkonného výboru ObFZ
• predseda DK, RK a OK
• 3 delegáti na konferenciu SsFZ za ObFZ Lučenec
• 3 delegáti na konferenciu SsFZ za FK.
3. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 06.11.2017 o 15,30hod. v zasadačke ObFZ Lučenec


Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                             Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 27. 10. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk