menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 15/2017-2018 20.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Opakovane žiadame FK 6. ligy dospelých ( FK Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo B, Panické Dravce, Uhorské, Cinobaňa, Rapovce )o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk.
2.V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk..
3. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 13.kola FK Hrnčiarske Zalužany- FK Kalinovo B dňa 29.10.2017 o 11.00 hod. MFS FK Vidiná- FK Stará Halič dňa 29.10.2017 o 14.00 hod.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM schvaľuje zmenu termínu MFS 5.ligy -U15 Málinec B - Breznička na 20.10.2017 o 16.30hod.
2. KM ruší MFS 8. kolo 4. liga U15 Biskupice – Málinec. MFS sa odohrá v jarnej časti súťaže. Termín bude určený dodatočne.
3. KM žiada mužstvo Poltár o oficiálne stanovisko k účinkovaniu družstva prípravky v súťaži ObFZ Lučenec najneskôr do 25.10.2017.

Rozpis zápasov
10. kolo 4. liga žiaci U15 28.10.
Biskupice - H. Zalužany (So) 11.00 hod.
Málinec - Vidiná (Ne) 11.00 hod.
Mýtna – Buzitka (Ne) 11.00 hod.

10. kolo 5. liga žiaci U15 28.10.
Halič - St. Halič (So) 11.00 hod.
Uhorské - Málinec „B" (So) 11.00 hod.
Novohrad „C" - Boľkovce (So) 14.00 hod
Breznička - Utekáč (Ne) 10.00 hod.

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 39 Pavel Obročník (1255175)Hrnčiarska Ves 1 SN od 15.10.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK
D – 40 Matúš Šoltes (1300486) Kalinovo „B" 1 SN od 15.10.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisia – predseda Ing. J. Šulaj

1) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 19. 11. 2017 2. blok 15. – 17. 12. 2017 3. blok 12. – 14. 01. 2018 06. 03. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 2) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 3) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Oznamujeme delegátom stretnutia a pozorovateľom rozhodcov, že od 16.10.2017 je v ISSF nahodená nová verzia správy PR. Metodické usmernenie a vzor novej správy bude zaslaný emailovou poštou.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e shopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e- shopu pozorne prečítali návody nižšie, aby sa minimalizovalo množstvo otázok.
Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia - osobného konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodické usmernenie k nákupu za kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada delegovaných osôb kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk,
v najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania, aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu. Dôrazne upozorňujeme FK, že vyčerpanie kreditov je možné najneskôr do konca roka 2017, nevyčerpané peniaze sa vracajú späť do štátneho rozpočtu.

2. Na základe Stanov a rozhodnutia konferencie ObFZ Lučenec sa dňa 01.12.2017 o 16,00hod. uskutoční v priestoroch reštaurácie Prameň, Masarykova ul., Volebná konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky, program a materiály budú zaslané poštou.
Na volebnej konferencii ObFZ dňa 01.12.2017 sa budú voliť tieto pozície :
• predseda ObFZ
• 6 členovia výkonného výboru ObFZ
• predseda DK, RK a OK
• 3 delegáti na konferenciu SsFZ za ObFZ Lučenec
• 3 delegáti na konferenciu SsFZ za FK.
3. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 06.11.2017 o 15.30hod. v zasadačke ObFZ Lučenec


Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 20. 10. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk