menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 12/2017-2018 29.09.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk do 3.10.2017.
2. V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnuia FK Baník Kalinovo B- FK Rapovce do 4.10. na sekretariát ObFZ.
3. Oneskorený začiatok stretnutí FK Stará Halič- H.Ves ( neskorý príchod hostí),nedostatky: FK Mýtna-neuvedenie osôb zodpovedných k stretnutiu do elektronického zápisu.
4 Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
9. kolo FK Cinobaňa- FK Kalinovo B 1.10.2017 o 13.00,
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14.30,
5. Na základe SP čl. 35 bod 5, a RS kap. VI čl 4 bod. 17 ( kolidácia A a B mužstva) nariaďujeme odohrať MFS 10. kola 6. Ligy FK Kalinovo B- FK Panické Dravce 8.10.2017 o 14.30
6. Nariaďujeme FK Hrnčiarske Zalužany prijatie opatrení zabraňujúcim možnosti fyzického kontaktu divákov pri odchode delegovaných osôb z hracej plochy do 30.9.2017.
Nariaďujeme FK Uhorské prijatie opatrení zabraňujúcim možnosti vstupu neoprávených osôb do kabíny rozhodcov do 7.10.2017.
e-mail: stk@obfzlc.sk 


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM schvaľuje vzájomnú dohodu MŠK Novohrad Lučenec C a OŠK Uhorské a nariaďuje odohrať MFS 5. Kola 5.ligy –U15 dňa 30.09.2017 o 11.00hod.
2. KM oznamuje FK, že Tatran Breznička- žiaci odohrá svoje domáce zápasy v nedeľu o 10,00hod.
3. KM nariaďuje odohrať MFS 5.ligy- U19:
3.kolo: Olováry – Poltár B dňa 01.10.2017 o 11.00hod.
4.kolo: Olováry – H. Ves dňa 21.10.2017 o 14.00hod.
6.kolo: Poltár B - Olováry dňa 15.10.2017 o 11.00hod.
6. KM žiada FK, hrajúce súťaž prípraviek, aby dôsledne dodržiavali podmienky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca.
Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk
e-mail: km@obfzlc.sk 


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 29 Na základe správy DZ Miroslav Trčan (1151880)Uhorské, DK hráčovi dňom 27.9.17 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 3.10.2017 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R) po stretnutí VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice.
D – 30 FK žiada FK Uhorské o písomné vyjadrenie k HNS hráčov, funkcionárov, priaznivcov a k výkonu usporiadateľskej služby (umožnenie vstupu nepovolaných osôb do kabíny R)v a po stretnutí VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice.
D – 31 FK žiada FK Uhorské o špecifikovanie funkcie p. Pavla Rončáka v stretnutí VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice a zároveň v termíne do 3.10.2017 žiada menovaného o vyjadrenie k HNS voči R v priebehu stretnutia VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk 


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov na dôsledné uzatváranie zápisov a správ, v zmysle RS 2017/2018, čl. XVI, bod 6 , písm. o.
e-mail: kr@obfzlc.sk 


Správy sekretariátu

1. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069 203.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                    Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 29. 09. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk