menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 07/2017-2018 25.08.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Oneskorené začiatky stretnutí: P. Dravce -Rapovce, Podrečany- H. Ves- ISSF, Mýtna- Kalinovo B – oneskorená nominácia hostí, FK Kalinovo B- FK Divín- oneskorený príchod hostí,
2. Žiadame FK P. Dravce o zaslanie stanoviska ohľadom nedostatkov v MFZ P. Dravce- Rapovce (nevyhotovenie videozáznamu, nedostatočne označená US) pod následkom DO.
3. Upozorňujeme FK, že na základe novelizácie SP je možné striedať v MFS 6. Ligy 5 hráčov.
4. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.
c) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť podľa odsekov a a b aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
d) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch a, b,c identifikovať hráča podľa predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
e) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
Upozorňujem FK, R,DZ na možnú končiacu platnosť RP.
Žiadame predložiť RP Andrej Rončák- FK Uhorské, Lukáš Francisty- FK Kalinovo B, Zvonislav Berky FK Divín do 30.9.
5. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
6. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých ,
4. kolo FK Vidiná- FK Rapovce 27.8. o 16.00 na ihrisku v Rapovciach,
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017 ( piatok- štátny sviatok) o 14.00.
5. kolo FK Cinobaňa- FK Vidiná 3.9.2017 o 14.30,
6. kolo FK Stará Halič- FK Uhorské 9.9.2017 o 10.00,
7. kolo FK Uhorské- FK Divín 16.9.2017 o 10.30,
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14.30,
7. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK Uhorské- FK Halič do 30.8. na sekretariát ObFZ..
8. Zasadnutie ŠTK 30.8.2017 o 15.00.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje FK, že 1.FC Lovinobaňa vytvorila spoločné družstvo žiakov s Družstevníkom Mýtna a v súťaži 4.ligy- U15 ostalo 6 mužstiev. Na základe uvedeného bolo urobené nové rozlosovanie, ktoré nájdete na našej webovej stránke .
2. KM oznamuje FK, že zo súťaže 5.liga – U19 sa odhlásilo mužstvo Slovan Divín. Z toho dôvodu sa ruší pôvodný termín turnaja, ktorý sa mal uskutočniť dňa 26.08.2018 v Olovároch.
3. KM oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaže prípraviek U-11, že začiatok súťaže je stanovený na 05.09.2017. Žiadame zástupcov FK, aby dôsledne dodržiavali podmienky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca. Podrobné informácie a pokyny budú zaslané emailovou poštou.
4. KM schvaľuje zmenu termínu MFS 2.kola 5.ligy – U15 MŠK Novohrad Lučenec- Iskra Utekáč na 03.09.2017 o 11,00hod.
5. KM prekladá MFS 1.kola 4.ligy- U15 H. Zalužany – Vidiná na 15.09.2017(piatok) o 11,00hod.

Rozpis zápasov
4.liga žiaci U15 - 2. kolo 02-03.09.2017
Biskupice- Vidiná (So) 11.00
Mýtna – Málinec (NE) 11.00
Buzitka - H. Zalužany (NE) 11.00

5.liga žiaci U15- 2. kolo 02-03.09.2017
Halič - Boľkovce (SO) 10.00
Uhorské – Stará Halič (SO) 13.00
MŠK Novohrad „C" – Utekáč (NE) 11.00
Breznička – Málinec „B" (NE) 11.00

Prípravka U11-1. kolo 05.09.2017
Santrio Láza - MŠK Novohrad „B"
Cinobaňa – H. Zalužany
Fiľakovo- Poltár
Kalinovo - Málinec
Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 3 Roman Majoroš (1118528) Rapovce – 1 SN od 21.8.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK
D – 4 Alexander Baláž (1037732) Panické Dravce – DK menovanému dňom 21.8.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenie previnenia. Menovaný v termíne do 28.8.2017 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v 62' stretnutia 3. kola 6. ligy MO LC: CŠK Cinobaňa – TJ Panické Dravce
D – 5 DK predvoláva na zasadnutie dňa 30.8.2017 o 15:30 zo stretnutia 3. kola 6. ligy MO LC: CŠK Cinobaňa – TJ Panické Dravce, Cinobaňa: Július Palík - HU, Panické Dravce: Peter Osa – vedúci družstva, AR 1 – Jaroslav Žingor, AR 2 – Martin Miklušák, DZ – Miroslav Gondáš.
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. 1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme je k dispozícii na sekretariáte.
e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisie - predseda Jozef Šulaj

1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 20.augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.-€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017 - turnaj pre chlapcov U 12 a dievčatá U14

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk - úvodná stránka - aktuality


Správy sekretariátu

1. Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 04.09.2017 o 15,30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.


Mgr. Radoslav Čičmanec - predseda ObFZ LC                                  Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 25. 08. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk