menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 04/2017-2018 04.08.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1.Upozorňujeme FK, že začiatok súťažného ročníka 2017/2018 je 5-6.8.2017.
2. Upozorňujeme FK, že na základe novelizácie SP je možné striedať v MFS 6. Ligy 5 hráčov.
3. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
3. kolo FK Biskupice- FK Hrnčiarske Zalužany 19.8.2017( sobota) o 14:00,
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017( piatok- štátny sviatok) o 14:00,
5. Na základe odstúpenia 1.FC Lovinobaňa zo súťaže 6.ligy MO LC – dospelí, VV ObFZ Lučenec na svojom riadnom zasadnutí dňa 02.08.2017 zobral na vedomie zmenu počtu účastníkov a rozhodol, že súťaž bude rozlosovaná na 14 účastníkov. Na základe uvedeného došlo aj k úprave štartovných čísel nasledovne.
1., Mýtna, 2., Kalinovo B, 3., S. Halič, 4. Uhorské, 5. Biskupice, 6., H. Ves, 7., Rapovce, 8., Cinobaňa, 9., P. Dravce, 10., Podrečany, 11., Vidiná, 12., H. Zalužany, 13., Halič, 14., Divín.
1. kolo sa odohrá vo vopred určenom termíne v dňoch 05.-06.08. 2017 v jednotnom čase o 17:30 hod. z dôvodu predpokladaných vysokých teplôt.
6. Vylosovanie 6.ligy- MO LC dospelých bude k dispozícií na www.futbalnet.sk, ako aj na našej webovej stránke
7. Dôrazne upozorňujeme FK, aby v dostatočnom predstihu si vytvorili súpisky družstiev pre novú sezónu 2017/2018 a vygenerovali v ISSF členské pre hráčov a trénerov.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží mládeže prihlásili nasledovné FK: 5. liga - dorast: Slovan Divín, OFK Olováry, Družstevník Hrnčiarska Ves.
4. liga – žiaci U15 : 1., Družstevník Mýtna, 2., Jednota Málinec, 3., OŠK Biskupice, 4., ŠK 1.FC Lovinobaňa, 5., 1.FK Buzitka,6., Slovan Vidiná, 7., Slovan H. Zalužany, 8., ŠK Rapovce.
5. liga – žiaci U15: 1.FK S. Halič, 2. OŠK Uhorské, 3. STFC Veľká n/I., 4.Slovan Halič, 5.Tatran Breznička, 6. OŠK Boľkovce, 7. Iskra Utekáč,8. Jednota Málinec B .
Prípravka- U11: 1. Santrio Láza, 2. CŠK Cinobaňa, 3. MŠK Novohrad Lučenec,4. FTC Fiľakovo, 5. Sklotatran Poltár, 6. Baník Kalinovo,7. Jednota Málinec, 8. Slovan H. Zalužany
2. Konečné usporiadanie súťaží a družstiev mládeže ako aj vylosovanie budú dostupné v priebehu budúceho týždňa na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda Ing. Marcel Budáč

1. Náhradný seminár R a DZ pre nový súťažný ročník 2017/2018 sa uskutoční dňa 09.08.2017 od 15,30hod. v zasadačke ObFZ Lučenec. Účasť na seminári je nutná.
2. Upozorňujeme R a DZ, aby si vygenerovali členské za sezónu 2017/2018 cez ISSF. Postup je nasledovný: prihlásenie do ISSF, skontrolovať cez Môj účet vyplnené údaje( číslo účtu, adresa a pod.), následne cez Členské poplatky vygenerovať členské , vytlačiť faktúru a zaplatiť na účet SFZ.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Trénersko-metodická komisia - predseda Jozef Šulaj

1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 20.augusta 2017.
mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.-€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.


Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. VV SFZ schválil formou per rollam úpravu registračného obdobia.
2. Registračné obdobia sa upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 18. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 31. 1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa berie do úvahy vek hráča dosiahnutý počas sezóny v ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).
3. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, rozhodcom a delegátom, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme bude k dispozícii v priebehu budúceho týždňa na sekretariáte. Textová časť rozpisu a vylosovanie bude k dispozícii samostatne na našej webovej stránke.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                      Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 04. 08. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk