menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 01/2017-2018 14.07.2017

Správy z Konferencie ObFZ Lučenec

Dňa 07.07.2017 sa v zmysle platných stanov konala riadna konferencia ObFZ Lučenec, ktorá sa zaoberala aktuálnymi témami a prijala nasledovné uznesenia:
Konferencia berie na vedomie:
1) Kontrolu plnenia uznesení od poslednej konferencie ObFZ Lučenec
2) aktuálne informácie predsedu ObFZ Lučenec
3) Správu mandátovej komisie
4) Správu revíznej komisie
5) Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018
6) Ocenenie vyznamenaných jubilantov
7) Diskusné príspevky, ktoré odzneli na konferencii

Konferencia schvaľuje:
1) Konanie konferencie v zmysle stanov ObFZ Lučenec
2) Program rokovania konferencie
3) Zmenu štruktúry súťaží ObFZ Lučenec pre nový súťažný ročník 2017/2018
4) Zmenu Stanov ObFZ Lučenec.
5) Termín volebnej komisie dňa 24.11.2017
6) Volebný poriadok a členov volebnej komisie
7) Mgr. Pavla Jánošíka ako predsedu Odvolacej komisie do najbližšej konferencie
8) Návrh uznesenia z rokovania konferencie ObFZ Lučenec

Konferencia ukladá:
1) Zaoberať sa diskusnými príspevkami delegátov konferencie na najbližšom zasadnutí
VV ObFZ Lučenec
2) Zaregistrovať zmenu Stanov ObFZ Lučenec na MV SR

 

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Dňa 07.07.2017 sa uskutočnil Aktív klubov ObFZ Lučenec. Okrem iného bolo vykonané vyhodnotenie predchádzajúceho súťažného ročníka a pridelené štartovné čísla do nového súťažného ročníka 2017/2018.
Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží dospelých prihlásili nasledovné FK: 6. Liga - MO LC: 1., Družstevník Mýtna , 2., Baník Kalinovo B ( So-UHČ), 3., FK S. Halič, 4., OŠK Uhorské( So-UHČ), 5., OŠK Biskupice, 6., Družstevník H. Ves, 7., ŠK Rapovce, 8., 1.FC Lovinobaňa, 9., Slovan Vidiná ( So-UHČ),10., CŠK Cinobaňa, 11., Sokol P. Dravce, 12., MŠK Podrečany, 13., voľný žreb , 14., Slovan H. Zalužany, 15., Slovan Halič, 16., Slovan Divín. Začiatok súťažného ročníka je stanovený na 06.08.2017.
2. Vylosovanie 6.ligy- MO LC dospelých bude k dispozícií na www.futbalnet.sk

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží mládeže sa prihlásili nasledovné FK: 5. liga - dorast: Iskra Utekáč, ŠK Rapovce, Slovan Divín.
4. liga – žiaci U15 : 1., Družstevník Mýtna, 2., Jednota Málinec, 3., OŠK Biskupice, 4., ŠK 1.FC Lovinobaňa, 5., 1.FK Buzitka,6., Slovan Vidiná, 7., Slovan H. Zalužany, 8., ŠK Rapovce.
5. liga – žiaci U15: 1.FK S. Halič, 2. OŠK Uhorské, 3. STFC Veľká n/I., 4.Slovan Halič, 5.Tatran Breznička, 6. OŠK Boľkovce .
Prípravka- U11: 1.,Santrio Láza, 2.,CŠK Cinobaňa, 3.,MŠK Novohrad Lučenec,4., FTC Fiľakovo, 5.,Sklotatran Poltár, 6.,Baník Kalinovo,
2. Konečné usporiadanie súťaží a družstiev mládeže budú doriešené do 25.07.2017 a vylosovanie bude dostupné na www.futbalnet.sk

e-mail: km@obfzlc.sk


Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. VV SFZ schválil na svojom zasadnutí dňa 28. 06. 2017 zmeny a doplnenia RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 31. 1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).
2. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme hráčom a zástupcom futbalových klubov, že v termíne od 24.07. do 31.07.2017 bude sekretár ObFZ Lučenec čerpať riadnu dovolenku. Pre vybavovanie prestupov, vytváranie konta hráča a ďaľšie matričné úkony ho bude zastupovať p. Vladimír Cirbus (mobil: 0902 040 210). Úradné hodiny: 10,00- 14,00 hod.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda                                 ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 14. 07. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk web: www.obfzlc.sk